Language of document : ECLI:EU:C:2010:818

C‑438/09. sz. ügy

Bogusław Juliusz Dankowski

kontra

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(a Naczelny Sąd Administracyjny [Lengyelország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Hatodik HÉA‑irányelv – Az előzetesen felszámított HÉA levonásának joga – Nyújtott szolgáltatások – A HÉA‑alanyok nyilvántartásába be nem jegyzett adóalany – A számlán a HÉA megállapítása céljából kötelezően feltüntetendő adatok – Nemzeti adószabályozás – A levonási jog kizárása a hatodik HÉA‑irányelv 17. cikke (6) bekezdésének értelmében”

Az ítélet összefoglalása

1.        Adórendelkezések – Jogszabályok harmonizálása – Forgalmi adók – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer – Az előzetesen felszámított adó levonása – Az ezen adót olyan másik adóalany által nyújtott szolgáltatások után megfizető adóalany által történő levonás, akit a szóban forgó adó tekintetében nem vettek nyilvántartásba – Feltétel – Az említett szolgáltató által valamennyi előírt adatot tartalmazó számla kiállítása

(77/388 tanácsi irányelv, 18. cikk, (1) bekezdés, a) pont, és 22. cikk, (3) bekezdés, b) pont)

2.        Adórendelkezések – Jogszabályok harmonizálása – Forgalmi adók – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer – Az előzetesen felszámított adó levonása – A levonási jog kizárása – A tagállamok lehetősége a hatodik irányelv hatálybalépése idején fennálló kizárások fenntartására – A valamely adóalany által másik adóalanynak megfizetett adó levonásához való jogot kizáró nemzeti szabályozás, amennyiben az utóbbit a szóban forgó adó tekintetében nem vették nyilvántartásba – Megengedhetetlenség

(77/388 tanácsi irányelv, 17. cikk, (6) bekezdés)

1.        A 2006/18 irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388 hatodik irányelv 18. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 22. cikke (3) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely adóalanyt megilleti a hozzáadottérték‑adónyilvántartásba nem bejegyzett másik adóalany által nyújtott szolgáltatások után felszámított hozzáadottérték‑adó levonásához való jog, ha a vonatkozó számlák a hivatkozott 22. cikk (3) bekezdésének b) pontjában megkövetelt valamennyi – különösen a hivatkozott említett számlákat kiállító személy és a nyújtott szolgáltatások jellegének meghatározásához szükséges – adatot tartalmazzák.

Ugyanis mivel az adóhatóság rendelkezik az annak megállapításához szükséges adatokkal, hogy az adóalany – mint a szóban forgó szolgáltatások címzettje – köteles‑e hozzáadottérték‑adót fizetni, az adóhatóság az utóbbinak az előzetesen felszámított adó levonásához való joga tekintetében nem írhat elő olyan további feltételeket, amelyek hatására e jog gyakorlásának lehetősége elenyészik.

Így, amennyiben a szolgáltató esetleg elmulaszt eleget tenni a hatodik irányelv 22. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az nem befolyásolhatja a szolgáltatás igénybevevőjének az ezen irányelv 17. cikkének (2) bekezdésében foglalt levonáshoz való jogát.

(vö. 35., 36., 38. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        A 2006/18 irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388 hatodik irányelv 17. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja a valamely adóalany által másik – szolgáltatást nyújtó – adóalanynak felszámított hozzáadottérték‑adó levonásához való jogot, amennyiben az utóbbi nincs bejegyezve a hozzáadottértékadó‑nyilvántartásba.

Ugyanis a hatodik irányelv 17. cikkének (6) bekezdésében a tagállamok számára nyitva álló lehetőség nem jelent olyan korlátlan mérlegelési jogkört, amelynek alapján a tagállamok bármilyen terméket és szolgáltatást kizárhatnak a hozzáadottértékadó‑levonási jogból, és ezzel az ezen irányelv rendelkezései által létrehozott rendszert kiüresíthetik. E lehetőség nem általános kizárásról szól, és nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettség alól, hogy kellőképpen pontosítsák azon termékeket és szolgáltatásokat, amelyek tekintetében a levonási jog kizárt.

(vö. 41., 47. pont és a rendelkező rész 2. pontja)