Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) 2009. gada 9. novembra rīkojumu - Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(lieta C-438/09)

Tiesvedības valoda - poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Bogusław Juliusz Dankowski

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Prejudiciālie jautājumi

Vai Kopienu pievienotās vērtības nodokļa sistēmas pamatprincipiem, it īpaši Sestās direktīvas par pievienotās vērtības nodokli (Direktīva 77/388/EEK) 1 17. panta 6. punktam, ir pretrunā dalībvalsts tiesību normas, saskaņā ar kurām nodokļu maksātājam nav tiesības atskaitīt priekšnodoklī samaksāto pievienotās vērtības nodokli, ko apliecina pievienotās vērtības nodokļa rēķins, kuru ir izdevusi persona, kas nav reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs?

Vai, atbildot uz pirmo jautājumu, nozīme ir tam, ka

a)    nav šaubu par to, ka pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītajiem darījumiem ir uzliekams pievienotās vērtības nodoklis un tie ir faktiski notikuši,

b)    rēķins saturēja visas Kopienu tiesībās prasītās ziņas,

c)    nodokļu maksātāja tiesību atskaitīt priekšnodoklī samaksāto pievienotās vērtības nodokli, ko apliecina rēķins, ko ir izdevusi persona, kas nav reģistrēta, ierobežojums bija spēkā valsts tiesībās jau pirms Polijas Republika pievienošanās Kopienai dienas?

Vai atbilde uz pirmo jautājumu ir atkarīga no papildu kritēriju izpildes (piemēram, no pierādījuma, ka nodokļu maksātājs ir rīkojies labticīgi)?

____________

1 - Padomes 1977. gada 17. maija Sestā direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem − Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.).