Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Republica Polonă) la 9 noiembrie 2009 - Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Cauza C-438/09)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Bogusław Juliusz Dankowski

Pârât: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Întrebările preliminare

Normele sistemului comun al taxei pe valoarea adăugată, în special dispoziţiile articolului 17 alineatul (6) din A șasea directivă TVA (Directiva 77/388/CEE)1, se opun legislaţiei unui stat membru în temeiul căreia o persoană impozabilă nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA-ului achitat în amonte, care rezultă dintr-o factură TVA eliberată de un operator neînregistrat în registrul taxei pe bunuri și servicii?

Este relevant pentru răspunsul la prima întrebare:

că este neîndoielnic faptul că operaţiunile indicate în factura TVA sunt supuse TVA-ului și că au fost efectiv executate;

că factura conţine toate informaţiile impuse de dreptul comunitar?

că restricţionarea dreptului persoanei impozabile de a deduce taxa achitată în amonte care rezultă dintr-o factură eliberată de un operator neînregistrat a fost aplicabilă în ordinea juridică naţională înainte de aderarea Republicii Polone la Comunitate?

3)    Răspunsul la prima întrebare este condiţionat de îndeplinirea unor criterii suplimentare (de exemplu, dovada că persoana impozabilă a acţionat cu bună-credinţă)?

____________

1 - A șasea directivă a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1).