Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus - Poola Vabariik) - Bogusław Juliusz Dankowski versus Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(kohtuasi C-438/09)1

(Kuues käibemaksudirektiiv - Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus - Osutatud teenused - Maksukohustuslane, kes ei ole kantud käibemaksukohustuslaste registrisse - Seoses käibemaksuga arvele märgitavad kohustuslikud andmed - Siseriiklikud maksuõigusnormid - Mahaarvamisõiguse välistamine kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 17 lõike 6 alusel)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bogusław Juliusz Dankowski

Kostja: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Ese

Eelotsusetaotlus - Naczelny Sąd Administracyjny - Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta - ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23) artikli 17 lõike 6 tõlgendamine - Sellise siseriikliku õigusnormi kooskõla eespool nimetatud sättega, mille kohaselt on välistatud teenuste eest tasutud sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus arve alusel, mille on siseriiklikku õigust rikkudes väljastanud isik, kes ei ole kantud käibemaksukohustuslaste registrisse

Resolutsioon

1.    Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta - ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (muudetud nõukogu 14. veebruari 2006. aasta direktiiviga 2006/18/EÜ) artikli 18 lõike 1 punkti a ja artikli 22 lõike 3 punkti b tuleb tõlgendada nii, et maksukohustuslasel on õigus maha arvata käibemaks, mille ta on tasunud teenuste eest, mida talle osutab teine maksukohustuslane, kes ei ole end käibemaksukohustuslasena registreerinud, kui nende teenuste kohta esitatud arvetele on märgitud kõik artikli 22 lõike 3 punktis b nõutud andmed, eeskätt teave, mis võimaldab tuvastada arved koostanud isikud ja osutatud teenuste laadi.

2.    Kuuenda direktiivi 77/388 (muudetud direktiiviga 2006/18) artikli 17 lõiget 6 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mis välistavad maksukohustuslase poolt teenuseosutajaks olevale teisele maksukohustuslasele tasutud käibemaksu mahaarvamise õiguse juhul, kui viimane ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud.

____________

1 - ELT C 37, 13.2.2010.