Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.12.2010 (Naczelny Sąd Administracyjnyn (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Bogusław Juliusz Dankowski v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Asia C-438/09)1

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi - Oikeus vähentää ostoihin sisältyvä arvonlisävero - Suoritetut palvelut - Verovelvollinen, joka ei ole kirjautunut arvonlisäverorekisteriin - Arvonlisäverotusta varten pakolliset maininnat laskussa - Kansallinen verosäännöstö - Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 6 kohtaan perustuva vähennysoikeuden rajoittaminen)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Bogusław Juliusz Dankowski

Vastapuoli: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Naczelny Sąd Administracyjny - Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145 s. 1) 17 artiklan 6 kohdan tulkinta - Sellaisen kansallisen säännöstön yhteensopivuus mainitun säännöksen kanssa, jonka mukaan verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa palvelusuorituksista sellaisen laskun perusteella, jonka on kansallisen oikeuden vastaisesti toimittanut sellainen henkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 14.2.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/18/EY, 18 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 22 artiklan 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero, joka on maksettu toisen verovelvollisen, joka ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverotusta varten, suorittamista palveluista silloin, kun näitä palveluja koskevissa laskuissa on kaikki mainitussa 22 artiklan 3 kohdan b alakohdassa vaaditut tiedot ja erityisesti ne tiedot, jotka ovat tarpeen kyseiset laskut toimittaneen henkilön ja suoritettujen palvelujen luonteen yksilöimiseksi.

Kuudennen direktiivin 77/388, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/18, 17 artiklan 6 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa evätään arvonlisäveron, jonka verovelvollinen on maksanut toiselle verovelvolliselle eli palvelujen suorittajalle, vähennysoikeus silloin, kun viimeksi mainittu ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverotusta varten.

____________

1 - EUVL C 37, 13.2.2010.