Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(lieta C-438/09) 1

Sestā PVN direktīva - Tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitīšanu - Sniegtie pakalpojumi - PVN maksātāju reģistrā nereģistrēts nodokļu maksātājs - Obligātas norādes PVN rēķinā - Valsts nodokļu tiesiskais regulējums - Izņēmumi no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu atbilstoši Sestās PVN direktīvas 17. panta 6. punktam

Tiesvedības valoda - poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Bogusław Juliusz Dankowski

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Naczelny Sąd Administracyjny - Padomes 1977. gada 17. maija Sestā direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem - Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.) 17. panta 6. punkta interpretācija - Valsts tiesiskā regulējuma, kurā ir izslēgtas tiesības atskaitīt PVN, kas samaksāts priekšnodoklī par sniegto pakalpojumu, pamatojoties uz rēķinu, ko, pārkāpjot valsts tiesisko regulējumu, ir izsniegusi persona, kas nav reģistrēta kā PVN maksātājs, saderība ar šo tiesību normu

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem - Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kas grozīta ar Padomes 2006. gada 14. februāra Direktīvu 2006/18/EK, 18. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 22. panta 3. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka nodokļu maksātājam ir tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, ko tas samaksājis par pakalpojumiem, kurus sniedzis cits nodokļu maksātājs, kurš nav reģistrējies kā šī nodokļa maksātājs, ja rēķinos, kas to apliecina, ir ietverta visa informācija, kas prasīta minētajā 22. panta 3. punkta b) apakšpunktā, it sevišķi tā, kas vajadzīga personas, kas ir izrakstījusi minētos rēķinus, un sniegto pakalpojumu rakstura identifikācijai;

Sestās direktīvas 77/388, kas grozīta ar Direktīvu 2006/18, 17. panta 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kas liedz tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kuru nodokļu maksātājs ir samaksājis citam nodokļu maksātājam - pakalpojumu sniedzējam, ja pēdējais nav reģistrēts kā šī nodokļa maksātājs.

____________

1 - OV C 37, 13.02.2010.