Language of document :

Talan väckt den 26 februari 2021 – Europeiska kommissionen mot Irland

(Mål C-126/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Tomkin och S. Grünheid)

Svarande: Irland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 27 i rådets rambeslut 2009/829/RIF av den 23 oktober 2009 om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande1 genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa beslutet, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana åtgärder, och

förplikta Irland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 27 rambeslut 2009/829/RIF skulle medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta rambeslut senast den 1 december 2012 och anmäla dessa åtgärder till kommissionen.

Kommissionen anser att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 27 i rådets rambeslut 2009/829/RIF genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa beslutet, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

____________

1 EUT L 294, 2009, s. 20