Language of document :

Odvolanie podané 26. februára 2021: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Komisia

(vec C-123/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (v zastúpení: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA a Caviro Distillerie Srl

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 vo veci T-541/18,

vyhovel žalobnému návrhu odvolateľky uvádzanému v jej žalobe pred Všeobecným súdom a zrušil sporné nariadenie1 v rozsahu v akom sa týka odvolateľky, alebo alternatívne v celom jeho rozsahu, v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora a

uložil Európskej komisii a vedľajším účastníkom konania zaplatiť trovy konania, ktoré odvolateľka vynaložila v tomto konaní a v konaní pred Všeobecným súdom vo veci T-541/18 alebo

alternatívne vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o niektorom, alebo všetkých žalobných dôvodoch odvolateľky, ak to odôvodňuje stav konania a

rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Body 64, 65 a 74 napadnutého rozsudku obsahujú nesprávne právne posúdenie, keď sa v nich uvádza, že súlad aktov EÚ prijatých podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia2 s právom nemožno preskúmať vzhľadom na protokol o pristúpení Čínskej ľudovej republiky k WTO (ďalej len „protokol o pristúpení“). Alternatívne napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie, keď neuznal, že článok 2 ods. 7 základného nariadenia je výnimkou z článku 2 odsekov 1 až 6 základného nariadenia, ktorú možno špecificky uplatniť iba na dovozy z Číny do Európskej únie na základe ustanovení článku 15 písm. a) bodu ii) a písm. d) protokolu o pristúpení a len pokiaľ sú tieto ustanovenia účinné. Použitie Argentíny ako analogickej krajiny zo strany Komisie bolo v prípade odvolateľky nesprávne z hľadiska práva EÚ, ako aj práva WTO. Tento prístup vyústil do záveru, že Komisia zistila veľmi veľké dumpingové rozpätie v prípade odvolateľky, hoci žiadne by neexistovalo, ak by Komisia uplatnila na odvolateľku ustanovenia článku 2 odsekov 1 až 6 základného nariadenia.

Druhý odvolací dôvod: Závery Všeobecného súdu v bodoch 103, 106, 109 až 112, 114, 116, 117, 120 a 121 napadnutého rozsudku obsahujú zjavne nesprávne uplatnenie právnych predpisov pri určení, že Komisia neporušila článok 3 ods. 1, 2 a 5, ako aj článok 11 ods. 2 a 9 základného nariadenia a svoju povinnosť starostlivosti a riadnej správy tým, že vo svojom posúdení stavu výrobného odvetvia kyseliny vínnej v Únii nezohľadnila výkon a komerčné aktivity Distilerie Mazzari, najväčšieho, ziskového a najúspešnejšieho výrobcu kyseliny vínnej v Únii, ako aj skutočnosť, že nesprávne investičné rozhodnutia niektorých výrobcov kyseliny vínnej z EÚ negatívne ovplyvnili ich výkonnosť.

Tretí odvolací dôvod: Závery Všeobecného súdu v bodoch 138, 139, 145 až 147, 150 a 152 napadnutého rozsudku obsahujú zjavne nesprávne uplatnenie právnych predpisov pri určení, že Komisia neporušila článok 3 odseky 1, 2 a 5, ako aj článok 11 ods. 2 základného nariadenia a svoju povinnosť starostlivosti a riadnej správy tým, že odmietla zohľadniť činnosti Hangzhou Bioking, najväčšieho čínskeho exportéra kyseliny vínnej do EÚ, ako aj dopad klimatických zmien a rozdiely medzi konečným použitím synteticky a prirodzene vyrábanej kyseliny vínnej vo svojom posúdení pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bodoch 171 a 173 až 177 napadnutého rozsudku, keď prijal záver, že Komisia v tejto veci ponúkla odvolateľke sprístupnenie všetkých dôležitých informácií a úvah včas. Pokiaľ by si Komisia splnila svoje povinnosti podľa článku 3 ods. 2, článku 11 ods. 2, článku 6 ods. 7, článku 19 ods. 2 a ods. 4, ako aj článku 20 ods. 2 a 4 základného nariadenia a tiež článku 6 ods. 4 a 2 antidumpingovej dohody WTO, odvolateľka by Komisii predložila vhodné vyjadrenia a z toho vyplývajúce určenie zraniteľnosti Únie a pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy by bolo odlišné a v prospech odvolateľky.

Odvolateľka navyše uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď podľa článku 296 ZFEÚ posúdil tvrdenia odvolateľky o (1) neexistencii právneho základu pre uplatnenie článku 2 ods. 7 základného nariadenia sporným nariadením v bode 187 napadnutého rozsudku, (2) stave výrobného odvetvia kyseliny vínnej v Únii v bode 188 napadnutého rozsudku a (3) pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy a relevantnosti výkonu Hangzhou Bioking v bode 189 napadnutého rozsudku. Týmito tvrdeniami bolo potrebné sa zaoberať v rámci kontextu prvého a štvrtého žalobného návrhu uvádzaného v žalobe pred Všeobecným súdom.

____________

1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/921 z 28. júna 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 (Ú. v. EÚ L 164, 2018, s. 14).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21).