Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 11 april 2012 - Peter Pinckney mot KDG médiatech AG

(Mål C-170/12)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peter Pinckney

Motpart: KDG médiatech AG

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tolkas så, att vid ett påstått intrång i upphovsrätten som begåtts genom innehållet på en webbplats

-     så kan den person som anser sig ha blivit utsatt för intrånget väcka skadeståndstalan vid domstolarna i varje medlemsstat på vars territorium det på Internet publicerade innehållet är eller har varit tillgängligt, dock endast i fråga om ersättning för de skador som orsakats i den medlemsstat där den domstol vid vilken talan väckts är belägen,

eller

-    krävs det även att innehållet är eller har varit riktat till allmänheten i denna medlemsstat, alternativt att någon annan anknytning gör sig gällande?

Ska fråga 1 besvaras på samma sätt när det påstådda intrånget i upphovsrätten inte följer av att elektroniskt innehåll lagts upp på Internet, utan av ett erbjudande på webben av ett uttrycksmedium, på vilket detta innehåll har reproducerats?

____________

1 - EGT L 12, s. 1.