Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. října 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation - Francie) – Peter Pinckney v. KDG Médiatech AG

(Věc C-170/12)1

„Nařízení (ES) č. 44/2001 – Soudní příslušnost – Věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Majetková autorská práva – Hmotný nosič, na němž je rozmnožováno chráněné dílo – Zveřejnění na internetových stránkách – Určení místa, kde vznikla škoda“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Žalobce: Peter Pinckney

Žalovaná: KDG médiatech AG

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Cour de cassation – Výklad čl. 5 bodu 3 nařízení Rady č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001 L 12, s. 1) – Příslušnost vnitrostátního soudu ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Kritéria pro určení „místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“ – Porušení majetkových práv autora zveřejněním elektronického obsahu informací na internetových stránkách nebo na hmotném nosiči reprodukujícím tento obsah – Obsah informací určený veřejnosti

Výrok

Článek 5 bod 3 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že v případě tvrzeného porušení majetkových autorských práv zaručených členským státem, v němž má sídlo soud, k němuž byla podána žaloba, je tento soud příslušný k projednání žaloby na náhradu škody podané autorem díla proti společnosti usazené v jiném členském státě, která uvedené dílo v tomto členském státě rozmnožila na hmotném nosiči, který je následně prodáván společnostmi usazenými v třetím členském státě prostřednictvím internetové stránky, jež je přístupná rovněž v obvodu soudu, k němuž byla podána žaloba. Uvedený soud je příslušný pouze k rozhodnutí o škodě, ke které došlo na území členského státu, v němž se tento soud nachází.