Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 26. oktobrī – Polijas Republika/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-554/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Polijas Republika (pārstāvis: B. Majczyna)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1055 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē:

1. panta 3. punktu, ciktāl ar to Regulas 1071/2009 1 5. pantam tiek pievienots 1. punkta b) un g) apakšpunkts,

2. panta 4. punkta a) apakšpunktu, ar ko Regulas 1072/2009 2 8. pantam tiek pievienots 2.a punkts,

2. panta 5. punkta b) apakšpunktu, ar ko Regulas 1072/2009 10. pantam tiek pievienots 7. punkts,

piespriest Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pakārtoti, ja Tiesa uzskatītu, ka apstrīdētās Regulas 2020/1055 tiesību normas nevar tikt nodalītas no pārējās regulas, nemainot tās būtību, Polijas Republika lūdz atcelt Regulu 2020/1055 pilnībā.

Pamati un galvenie argumenti

Polijas Republika attiecībā uz apstrīdētajām Regulas 2020/1055 tiesību normām izvirza šādus pamatus:

1)    attiecībā uz 1. panta 3. punktu, ciktāl ar to Regulas 1071/2009 5. pantam tiek pievienots 1. punkta b) apakšpunkts:

a)    pamats par samērīguma principa (LES 5. panta 4. punkts), LESD 91. panta 2. punkta un 94. panta pārkāpumu tādēļ, ka tika ieviests pienākums transportlīdzekļiem atgriezties vienā no saimnieciskās darbības centriem ik pēc astoņām nedēļām;

b)    pamats par LESD 11. panta un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 37. panta pārkāpumu tādēļ, ka nav ievērotas vides aizsardzības prasības;

2)    attiecībā uz 1. panta 3. punktu, ciktāl ar to Regulas 1071/2009 5. pantam tiek pievienots 1. punkta g) apakšpunkts:

a)    pamats par samērīguma principa pārkāpumu (LES 5. panta 4. punkts), ieviešot patvaļīgas prasības attiecībā uz transportlīdzekļu skaitu, kam ir jābūt autopārvadātāju rīcībā, kā arī prasības par transportlīdzekļa vadītāju izmitināšanu kādā saimnieciskās darbības centrā dalībvalstī, kurā tie veic uzņēmējdarbību,

b)    pamats par tiesiskās drošības principa pārkāpumu, ieviešot neprecīzas prasības attiecībā uz transportlīdzekļu skaitu, kam ir jābūt autopārvadātāju rīcībā, kā arī prasības par transportlīdzekļa vadītāju izmitināšanu kādā saimnieciskās darbības centrā dalībvalstī, kurā tie veic uzņēmējdarbību,

c)    pamats par LESD 11. panta un Hartas 37. panta pārkāpumu tādēļ, ka nav ievērotas vides aizsardzības prasības;

3)    attiecībā uz 2. panta 4. punkta a) apakšpunktu:

a)    pamats par samērīguma principa (LES 5. panta 4. punkts), LESD 91. panta 2. punkta un 94. panta pārkāpumu tādēļ, ka tika ieviests obligāts pārtraukums, īstenojot kabotāžas pārvadājumus,

b)    pamats par LESD 11. panta un Hartas 37. panta pārkāpumu tādēļ, ka nav ievērotas vides aizsardzības prasības;

4)    attiecībā uz 2. panta 5. punkta b) apakšpunktu:

a)    pamats par samērīguma principa (LES 5. panta 4. punkts), LESD 91. panta 2. punkta un 94. panta pārkāpumu tādēļ, ka dalībvalstīm ļauts ieviest ierobežojumus attiecībā uz kabotāžas pārvadājumu izpildi sākuma vai beigu autoceļa posmos, kas veido kombinēto pārvadājumu starp dalībvalstīm daļu;

b)    pamats par LESD 11. panta un Hartas 37. panta pārkāpumu tādēļ, ka nav ievērotas vides aizsardzības prasības.

Polijas Republika it īpaši apgalvo, ka ar apstrīdētajām tiesību normām tiek pārkāpts samērīguma princips. Nosakot neatbilstošus kritērijus, kas ir izšķiroši, lai noteiktu ierobežojumus iespējai veikt kabotāžas pārvadājumus un trešo valstu pārvadājumus, pārvadātājiem esot uzlikti pārmērīgi pienākumi, kas negatīvi ietekmējot ne tikai konkrēto uzņēmēju situāciju, transporta pakalpojumu tirgu, bet arī vidi un transportlīdzekļu ekspluatāciju.

Apstrīdēto tiesību normu piemērošanas negatīvo ietekmi it īpaši izjūtot uzņēmēji valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības centra. Vienlaikus pieņemtais risinājums neesot objektīvi pamatots, ņemot vērā transportlīdzekļu vadītāju situāciju. Tāpat tas arī neatspoguļojot regulēto pakalpojumu īpašo raksturu.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1071/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK; OV 2009, L 300, 51. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1072/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum; OV 2009, L 300, 72. lpp.