Language of document :

Sag anlagt den 11. marts 2022 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-197/22)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og E. Sanfrutos Cano, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT 1998, L 330, s. 32), sammenholdt med del B i bilag I hertil, idet den ikke har truffet foranstaltninger til at sikre overholdelsen af de værdier, der er nævnt i del B i bilag I til nævnte direktiv

for så vidt angår koncentrationsniveauet for arsen i Bagnoregio-kommune fra 2018 og frem, i Civitella d’Agliano-kommune i første halvår af 2018, i andet halvår af 2019 og fra 2020 og frem, med undtagelse af andet halvår af 2021, i Fabrica di Roma-kommune i 2013 og fra 2015 og frem, i Farnese-kommune i 2013 og fra 2018 og frem, i Ronciglione-kommune i 2013, i første halvår af 2018, i første halvår af 2019 og fra 2020 og frem, og i Tuscania-kommune fra 2018 og frem, med undtagelse af første halvår af 2019, og

for så vidt angår koncentrationsniveauet for fluorid i Bagnoregio-kommune fra 2018 indtil første halvår af 2019 og i Fabrica di Roma-kommune i 2018, første halvår af 2019 og andet halvår af 2021.

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 98/83/EF,

2)    idet den ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at genoprette vandkvaliteten i kommunerne Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione og Tuscania for så vidt angår koncentrationsniveauet for arsen, og i kommunerne Bagnoregio og Fabrica di Roma for så vidt angår koncentrationsniveauet for fluorid.

3)    Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med sit første anbringende har Kommissionen gjort gældende, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 98/83/EF, sammenholdt med bilag I hertil, idet den ikke har sikret overholdelsen af de værdier for arsen og fluorid, der er nævnt i del B i bilag I til dette direktiv. Hvad nærmere bestemt angår koncentrationsniveauet for arsen vedrører denne tilsidesættelse Bagnoregio-kommune fra 2018 og frem, Civitella d’Agliano-kommune i første halvår af 2018, andet halvår af 2019 og fra 2020 og frem, med undtagelse af andet halvår af 2021, Fabrica di Roma-kommune i 2013 og fra 2015 og frem, Farnese-kommune i 2013 og fra 2018 og frem, Ronciglione-kommune i 2013 og første halvår af 2018, første halvår af 2019 og fra 2020 og frem, og Tuscania-kommune fra 2018 frem til i dag med undtagelse af første halvår af 2019. Disse tilsidesættelse fortsætter. Hvad nærmere bestemt angår koncentrationsniveauet for fluorid vedrører tilsidesættelsen af forpligtelsen i henhold til dette direktiv artikel 4, stk. 1, sammenholdt med bilag I hertil, Bagnoregio-kommune fra 2018 til første halvår af 2019, Fabrica di Roma-kommune i 2018, første halvår af 2019 og andet halvår af 2021.

Med sit første anbringende har Kommissionen gjort gældende, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til dette direktivs artikel 8, stk. 2, idet den ikke hurtigst muligt har truffet de nødvendige foranstaltninger til genoprettelse af vandkvaliteten i kommunerne Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione og Tuscania for så vidt angår koncentrationsniveauet for arsen, og i kommunerne Bagnoregio og Fabrica di Roma for så vidt angår koncentrationsniveauet for fluorid.

____________