Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 30. marca 2015 – Deutsche Parkinson Vereinigung e.V./Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

(vec C-148/15)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.

Odporca v odvolacom konaní: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 34 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že regulácia cien stanovená vnútroštátnym právom pre lieky na predpis je opatrením s rovnocenným účinkom v zmysle článku 34 ZFEÚ?

V prípade kladnej odpovede Súdneho dvora na prvú otázku:

Je regulácia cien pri liekoch na predpis podľa článku 36 ZFEÚ odôvodnená ochranou zdravia a života ľudí, ak len prostredníctvom nej možno zabezpečiť rovnomerné a celoplošné zásobovanie obyvateľstva liekmi v celom Nemecku, predovšetkým vo vidieckych oblastiach?V prípade kladnej odpovede Súdneho dvora aj na druhú otázku:Aké požiadavky sú kladené na súdne určenie, že ide skutočne o okolnosť uvedenú v druhej polovici vety druhej otázky?