Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 19 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf - Германия) — Deutsche Parkinson Vereinigung eV/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

(Дело C-148/15)1

(Преюдициално запитване — Членове 34 и 36 ДФЕС — Свободно движение на стоки — Национална правна уредба — Лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание — Продажба от аптеките — Определяне на единни цени — Количествено ограничение на вноса — Мярка с равностоен ефект — Обосноваване — Закрила на здравето и живота на хората)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Deutsche Parkinson Vereinigung eV

Ответник: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Диспозитив

Член 34 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предвижда определяне на единни продажни цени в аптеките на лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание, представлява мярка с равностоен на количествено ограничение върху вноса ефект по смисъла на този член, след като тази правна уредба засяга в по-голяма степен продажбата на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, от установени в друга държава членка аптеки, отколкото продажбата на тези лекарствени продукти от установени на националната територия аптеки.

Член 36 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предвижда определяне на единни продажни цени в аптеките на лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарство предписание, не може да бъде обоснована по съображения за закрила на здравето и живота на хората по смисъла на този член, доколкото тази правна уредба не е годна да постигне преследваните цели.

____________

1 ОВ C 213, 29.06.2015 г.