Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Watford Employment Tribunal (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 19.9.2019 – B v. Yodel Delivery Network Limited

(asia C-692/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Watford Employment Tribunal

Pääasian asianosaiset

Kantaja: B

Vastaaja: Yodel Delivery Network Limited

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annettu direktiivi 2003/88/EY1 esteenä kansallisille säännöksille, joissa edellytetään, että henkilö sitoutuu tekemään häneltä vaadittavan työn tai suorittamaan vaadittavat palvelut kokonaisuudessaan ”henkilökohtaisesti”, jotta hän voi kuulua direktiivin soveltamisalaan?

Erityisesti:

2.1.    Tarkoittaako se, että yksilöllä on oikeus käyttää alihankkijoita häneltä vaadittavan työn tai palvelujen suorittamiseen kokonaan tai osittain, että häntä ei pidetä direktiivissä 2003/88/EY tarkoitettuna työntekijänä joko

2.1.1.    lainkaan (koska oikeus käyttää alihankkijoita olisi ristiriidassa työntekijän aseman kanssa) tai

2.1.2.    ainoastaan sellaisen ajanjakson osalta, jona oikeutta alihankkijoihin käytetään (jolloin häntä on pidettävä työntekijänä niiden ajanjaksojen osalta, jotka hän on tosiasiallisesti tehnyt työtä tai suorittanut palveluja)?

2.2.    Onko direktiivissä 2003/88/EY tarkoitetun työntekijän aseman määrittämisen kannalta merkityksellistä, että kantaja ei ole tosiasiallisesti käyttänyt oikeutta alihankintaan, jos muut aineellisesti samoilla ehdoilla toimivat ovat käyttäneet tätä oikeutta?

2.3.    Onko direktiivissä 2003/88/EY tarkoitetun työntekijän aseman määrittämisen kannalta merkityksellistä, että muut tahot, joihin kuuluu osakeyhtiöitä ja rajoitetun vastuun yrityksiä (limited liability partnership), harjoittavat toimintaa aineellisesti samoin ehdoin kuin kantaja?

Onko direktiivissä 2003/88/EY tarkoitetun työntekijän aseman määrittämisen kannalta merkityksellistä, että väitetty työnantaja ei ole velvollinen tarjoamaan työtä kantajalle, toisin sanoen työtä tarjotaan ”tarvittaessa”, ja/tai että kantaja ei ole velvollinen ottamaan työtä vastaan, toisin sanoen ”lähetillä on aina ehdoton oikeus hylätä tarjottu työ”?

Onko direktiivissä 2003/88/EY tarkoitetun työntekijän aseman määrittämisen kannalta merkityksellistä, että kantaja ei ole velvollinen työskentelemään yksinomaan väitetylle työnantajalle vaan voi samanaikaisesti suorittaa samankaltaisia palveluja kolmannelle osapuolelle, myös väitetyn työantajan suorille kilpailijoille?

Onko direktiivissä 2003/88/EY tarkoitetun työntekijän aseman määrittämisen kannalta merkityksellistä, että kantaja ei ole käyttänyt oikeutta suorittaa samankaltaisia palveluja kolmansille osapuolille, kun taas muut aineellisesti samoin ehdoin toimivat tahot ovat näin tehneet?

Direktiiviä 2003/88/EY [sen 2 artiklan 1 kohtaa] sovellettaessa, miten työntekijän työaika on laskettava tilanteessa, jossa kantajan ei edellytetä työskentelevän tiettynä työaikana vaan kantaja voi vapaasti päättää omasta työajastaan tiettyjen parametrien mukaisesti, esimerkiksi siten, että työ on tehtävä klo 7.30 ja 21.00 välisenä aikana? Erityisesti, miten työaika on laskettava, kun

6.1.    yksilön ei edellytetä työskentelevän näin määritettynä työaikana yksinomaan väitetylle työnantajalle ja/tai tietyt tänä aikana suoritetut toiminnot (esim. ajaminen) voivat hyödyttää sekä väitettyä työnantajaa että kolmatta osapuolta,

6.2.    työntekijälle annetaan paljon liikkumavaraa työn suorittamistavan suhteen siten, että hän voi räätälöidä ajankäyttönsä omien mieltymystensä eikä yksinomaan väitetyn työnantajan etujen mukaisesti.

____________

1 Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).