Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Watford Employment Tribunal (Spojené kráľovstvo) 19. septembra 2019 – B/Yodel Delivery Network Ltd

(vec C-692/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Watford Employment Tribunal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: B

Žalovaný: Yodel Delivery Network Ltd

Prejudiciálne otázky

Vylučuje smernica 2003/88/ES1 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času také ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré od jednotlivca vyžadujú, aby sa zaviazal vykonať alebo vykonal celú prácu alebo služby, ktoré sa od neho vyžadujú, „osobne“ na to, aby spadal do rozsahu pôsobnosti smernice?

Konkrétne:

2.1.    Znamená skutočnosť, že jednotlivec má právo využívať subdodávateľov alebo „zástupcov“ na vykonanie celej práce alebo akejkoľvek časti práce alebo služieb, ktoré sa od neho vyžadujú, že na účely smernice 2003/88/ES sa takýto jednotlivec nemá považovať za pracovníka, a to buď:

2.1.1.    úplne (právo ustanoviť si za seba zástupcu je nezlučiteľné s postavením pracovníka); alebo

2.1.2.    len počas obdobia, kedy sa uplatňuje takéto právo ustanoviť si za seba zástupcu (takže sa má považovať za pracovníka vo vzťahu k obdobiam, ktoré skutočne strávil vykonávaním práce alebo služieb)?

2.2.    Je pre určenie postavenia pracovníka na účely smernice 2003/88/ES podstatné, že konkrétny navrhovateľ v skutočnosti nevyužil právo zvoliť si subdodávateľa alebo zástupcu, ak ostatní, ktorí majú uzavretý zmluvný vzťah v zásade za rovnakých zmluvných podmienok, tak urobili?

2.3.    Je pre určenie postavenia pracovníka na účely smernice 2003/88/ES podstatné, že iné subjekty, vrátane spoločností s ručením obmedzeným a spoločností – partnerstiev s ručením obmedzeným, majú uzavretý zmluvný vzťah v zásade za rovnakých zmluvných podmienok aké má tento konkrétny navrhovateľ?

Je pre určenie postavenia pracovníka na účely smernice 2003/88/ES podstatné, že údajný zamestnávateľ nie je povinný ponúkať konkrétnemu navrhovateľovi prácu, t. j. že práca je ponúkaná „podľa potreby“; a/alebo že konkrétny navrhovateľ nie je povinný ju prijať, t. j. že „kuriér má výlučné právo odmietnuť akúkoľvek ponúkanú prácu“?

Je pre určenie postavenia pracovníka na účely smernice 2003/88/ES podstatné, že konkrétny navrhovateľ nie je povinný pracovať výlučne len pre údajného zamestnávateľa, ale že môže súčasne poskytovať podobné služby pre akúkoľvek tretiu stranu, vrátane priamych konkurentov údajného zamestnávateľa?

Je pre určenie postavenia pracovníka na účely smernice 2003/88/ES podstatné, že konkrétny navrhovateľ v skutočnosti nevyužil právo poskytovať podobné služby pre tretie strany, ak ostatní, s ktorými bola uzavretá zmluva v zásade za rovnakých zmluvných podmienok, tak urobili?

Ako sa má na účely (článku 2 ods. 1) smernice 2003/88/ES vypočítať pracovný čas pracovníka za takých okolností, keď sa od navrhovateľa nevyžaduje pracovať počas pevne stanovených hodín, ale pracovník si môže sám určiť svoje pracovné hodiny v rámci určitých vymedzených parametrov, napr. medzi 7:30 hod. a 21:00 hod.? Ako sa najmä vypočíta pracovný čas vtedy, keď:

6.1.    Jednotlivec nie je počas takýchto hodín povinný pracovať výlučne len pre údajného zamestnávateľa a/alebo že niektoré činnosti vykonávané počas takýchto hodín (napr. šoférovanie) môžu mať prínos nielen pre údajného zamestnávateľa, ale aj pre tretiu stranu;

6.2.    Pracovník má veľkú voľnosť, pokiaľ ide o spôsob vykonávania práce, takže svoj čas si môže prispôsobiť tak ako mu to osobne vyhovuje a nie tak ako to vyhovuje len záujmom jeho údajného zamestnávateľa.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).