Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 22.4.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Watford Employment Tribunal – Yhdistynyt kuningaskunta) – B v. Yodel Delivery Network Ltd

(asia C-692/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Direktiivi 2003/88/EY – Työajan järjestäminen – Työntekijän käsite – Pakettijakeluyritys – Palvelussopimuksen nojalla palvelukseen otettujen lähettien luokittelu – Lähetillä oleva mahdollisuus ottaa palvelukseensa alihankkijoita ja samanaikaisesti tarjota samankaltaisia palveluja kolmansille osapuolille)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Watford Employment Tribunal

Asianosaiset

Kantaja: B

Vastaaja: Yodel Delivery Network Ltd

Määräysosa

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/88/EY on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että henkilö, jonka hänen väitetty työnantajansa on ottanut palvelukseen palvelussopimuksen perusteella, jossa täsmennetään, että hän on itsenäinen yrittäjä, luokitellaan kyseisessä direktiivissä tarkoitetuksi työntekijäksi, kun hänellä on mahdollisuus

käyttää alihankkijoita tai sijaisia sen palvelun suorittamiseksi, jonka hän on sitoutunut tarjoamaan

hyväksyä tai olla hyväksymättä väitetyn työnantajansa tarjoamia eri tehtäviä tai vahvistaa yksipuolisesti niiden enimmäismäärä

tarjota palvelujaan kolmansille osapuolille ja myös väitetyn työnantajan suorille kilpailijoille, ja

päättää omasta työajastaan tiettyjen parametrien puitteissa ja räätälöidä ajankäyttönsä omien mieltymystensä eikä yksinomaan väitetyn työnantajan etujen mukaisesti,

koska yhtäältä kyseisen henkilön itsenäisyys ei näytä näennäiseltä ja toisaalta mainitun henkilön ja hänen väitetyn työnantajansa välistä alisteisuussuhdetta ei voida osoittaa. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kuitenkin suoritettava tämän saman henkilön luokittelu direktiivin 2003/88 perusteella ottamalla huomioon kaikki häneen liittyvät merkitykselliset seikat ja hänen harjoittamansa taloudellinen toiminta.

____________

1 EUVL C 423, 16.12.2019.