Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Watford Employment Tribunal – Spojené kráľovstvo) – B/Yodel Delivery Network Ltd

(vec C-692/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Smernica 2003/88/ES – Organizácia pracovného času – Pojem „pracovník“ – Podnik vykonávajúci doručovanie balíkov – Klasifikácia kuriérov zamestnaných na základe dohody o poskytovaní služieb – Možnosť kuriéra najať subdodávateľov a poskytovať podobné služby súbežne tretím stranám)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Watford Employment Tribunal

Účastníci konania

Žalobca: B

Žalovaná: Yodel Delivery Network Ltd

Výrok

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že vylučuje, aby bola osoba zamestnaná jej domnelým zamestnávateľom na základe dohody o poskytovaní služieb, v ktorej sa stanovuje, že táto osoba je samostatne zárobkovo činnou osobou, považovaná za „pracovníka“ na účely tejto smernice, ak má táto osoba možnosť voľnej úvahy v tom, či:

–    na vykonanie služieb, ktoré sa zaviazala poskytovať, využije subdodávateľov alebo zástupcov,

–    prijme alebo neprijme jednotlivé úlohy, ktoré ponúka jej domnelý zamestnávateľ, alebo jednostranne určí maximálny počet týchto úloh,

–    bude poskytovať svoje služby akejkoľvek tretej strane vrátane priamych konkurentov domnelého zamestnávateľa, a

–    stanoví svoje vlastné hodiny „pracovného času“ v rámci určitých parametrov a prispôsobí si svoj čas tak, ako to jej osobne vyhovuje a nie tak, ako to vyhovuje len záujmom jej domnelého zamestnávateľa,

a to za predpokladu, že jednak nezávislosť tejto osoby sa nezdá byť len fiktívnou a jednak, že nie je možné preukázať existenciu vzťahu podriadenosti medzi touto osobou a jej domnelým zamestnávateľom. Je však úlohou vnútroštátneho súdu, aby klasifikoval profesijné postavenie tejto osoby podľa smernice 2003/88 pri zohľadnení všetkých relevantných skutočností týkajúcich sa tejto osoby a hospodárskej činnosti, ktorú vykonáva.

____________

1 Ú. v. EÚ C 423, 16.12.2019.