Language of document :

Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 22. aprila 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Watford Employment Tribunal – Združeno kraljestvo) – B/Yodel Delivery Network Ltd

(Zadeva C-692/19)1

(Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Direktiva 2003/88/ES – Organizacija delovnega časa – Pojem „delavec“ – Podjetje, ki dostavlja pakete – Opredelitev kurirjev, s katerimi se sklene pogodba o opravljanju storitev – Možnost, da kurir najame podizvajalce in da podobne storitve hkrati opravlja za tretje osebe)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Watford Employment Tribunal

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: B

Tožena stranka: Yodel Delivery Network Ltd

Izrek

Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da se kot „delavec“ v smislu te direktive opredeli oseba, s katero domnevni zakonodajalec sklene pogodbo o opravljanju storitev, v kateri je navedeno, da je ta oseba samostojni podjetnik, kadar lahko ta oseba:

za izvedbo storitev, ki jih mora opraviti, najame podizvajalce ali nadomestne izvajalce;

sprejme ali zavrne različne naloge, ki ji jih ponudi njen domnevni delodajalec, ali določi njihovo najvišje število;

storitve opravi za katerokoli tretjo osebo, vključno za neposredne konkurente domnevnega delodajalca, ter

določi svoj „delovni“ čas v okviru nekaterih parametrov in svoj čas organizira na podlagi svojih interesov, in ne interesov domnevnega delodajalca,

če po eni strani neodvisnost te osebe ni fiktivna ter po drugi strani med navedeno osebo in njenim domnevnim delodajalcem ni mogoče ugotoviti obstoja razmerja podrejenosti. Vendar je naloga predložitvenega sodišča, da to osebo opredeli na podlagi Direktive 2003/88 ob upoštevanju vseh okoliščin, ki so upoštevne v zvezi njo, in gospodarske dejavnosti, ki jo ta opravlja.

____________

1 UL C 423, 16.12.2019.