Language of document : ECLI:EU:T:2021:851

Věc T700/20

Gabriele Schmid

v.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

 Rozsudek Tribunálu (desátého senátu) ze dne 1. prosince 2021

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka obsahující znaky, emblémy nebo erby – Emblém jedné z oblastí činnosti Unie – Chráněná zeměpisná označení – Článek 7 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) 2017/1001]“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Ochranná známka obsahující znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy – Podmínky ochrany – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. h) a i)]

(viz body 21–28, 40–42)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Ochranná známka obsahující znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy – Rozsah ochrany – Symbol pro chráněné zeměpisné označení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. i)]

(viz body 38, 39, 43, 45)

Shrnutí

Gabriele Schmid je majitelkou ochranné známky Evropské unie, která je zapsána pro výrobek „olej z dýňových semen, podle chráněného zeměpisného označení ‚Steirisches Kürbiskernöl‘ (Štýrský dýňový olej)“. Tato obrazová ochranná známka obsahuje symbol Evropské unie pro „chráněné zeměpisné označení“ (dále jen „symbol CHZO“). Z tohoto důvodu podala Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (regionální zemědělská a lesnická komora Štýrska, Rakousko) k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) návrh na prohlášení neplatnosti.

Zrušovací oddělení EUIPO prohlásilo spornou ochrannou známku za neplatnou. Odvolací senát EUIPO toto prohlášení neplatnosti potvrdil z důvodu, že sporná ochranná známka obsahuje celý symbol CHZO a že právo ani povinnost užívat tento symbol nezahrnují právo nechat jej chránit jakožto prvek ochranné známky.

Tribunál rozhodnutí odvolacího senátu zrušil. Rozhodl, že odvolací senát měl přezkoumat, zda ochranná známka, která obsahuje emblém chráněný podle čl. 7 odst. 1 písm. i) nařízení č. 207/2009(1), posuzovaná jako celek může uvést veřejnost v omyl, pokud jde o spojitost mezi jejím majitelem nebo uživatelem a orgánem, na který dotčený emblém odkazuje. Tribunál upřesnil, že při tomto posouzení musí být zohledněny jednotlivé prvky tvořící takovou ochrannou známku.

Závěry Tribunálu

Tribunál nejprve uvedl, že se zákaz stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. i) nařízení č. 207/2009 použije, jsou-li splněny tři kumulativní podmínky:

–      dotčený znak, emblém nebo erb představuje zvláštní veřejný zájem, přičemž existence spojitosti s některou z činností Unie stačí k prokázání, že se s jeho ochranou pojí veřejný zájem;

–      příslušný orgán nedal souhlas k zápisu;

–      ochranná známka obsahující dotčený znak, emblém nebo erb může uvést veřejnost v omyl, pokud jde o spojitost mezi jejím majitelem nebo uživatelem a orgánem, na který dotčený prvek odkazuje.

Pokud jde o uvedenou třetí podmínku, ta vyplývá ze skutečnosti, že rozsah ochrany přiznané článkem 7 odst. 1 písm. i) nařízení č. 207/2009 nemůže být větší než rozsah ochrany přiznané emblémům mezinárodních mezivládních organizací, které byly řádně oznámeny státům, které jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy(2). Tyto emblémy jsou přitom chráněny pouze tehdy, pokud ochranná známka, která obsahuje takový emblém, jako celek navozuje u veřejnosti dojem spojitosti mezi jejím majitelem nebo uživatelem a dotčenou mezinárodní mezivládní organizací(3).

Článek 7 odst. 1 písm. i) nařízení č. 207/2009 se tak použije, pokud hrozí, že se veřejnost může domnívat, že označené výrobky nebo služby pocházejí od orgánu, na který odkazuje emblém reprodukovaný v ochranné známce, nebo že jsou schváleny nebo zaručeny tímto orgánem nebo že s uvedeným orgánem souvisejí jiným způsobem.

Tribunál dále konstatoval, že odvolací senát nepřezkoumal třetí podmínku, a dopustil se tedy nesprávného právního posouzení. Odvolací senát totiž neposoudil způsob, jak by veřejnost vnímala symbol CHZO jakožto součást sporné ochranné známky posuzované jako celek, ani otázku, zda by hrozilo, že toto vnímání povede veřejnost k domněnce, že se na výrobky označené takovouto ochrannou známkou vztahuje záruka Unie.

Tribunál konečně upřesnil, že EUIPO musí zkoumat nejen to, zda je dotčený emblém zcela nebo zčásti převzat v ochranné známce, do níž je začleněn. Při tomto posouzení musí být též zohledněny jednotlivé prvky tvořící takovou ochrannou známku. Tato povinnost provést konkrétní globální přezkum není zpochybněna tím, že přiznání ochrany symbolu CHZO na základě známkového práva může obecně narušit systém chráněných zeměpisných označení zavedený Unií.


1      Článek 7 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) zakazuje zápis ochranných známek, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v čl. 7 odst. 1 písm. h) téhož nařízení, tedy jiné než znaky, emblémy a erby států nebo mezinárodních mezivládních organizací, které byly řádně oznámeny státům, které jsou smluvními stranami Úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (Recueil des traités des Nations unies, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva“), pokud představují zvláštní veřejný zájem a pokud příslušný orgán nedal souhlas k uvedenému zápisu.


2–      Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


3–      Tato podmínka vyplývá z čl. 6 ter odst. 1 písm. c) Pařížské úmluvy.