Language of document :

Žaloba podaná 22. júla 2020 – Industria de Diseño Textil/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(vec T-467/20)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Industria de Diseño Textil, SA (Arteixo, Španielsko) (v zastúpení: G. Marín Raigal a E. Armero Lavie, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa na Všeobecnom súde

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ZARA – prihláška č. 89 29952

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 8. mája 2020 vo veci R 2040/2019-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom vyhovelo námietkam pre tovary a služby zaradené do tried 29, 30, 35 a 43 a odmietlo, že by existovala pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 pre všetok sporný tovar a služby,

uložil EUIPO a prípadne ďalšiemu účastníkovi konania pred EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

Porušenie článku 47 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 a pravidla 22 ods. 3 a 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) 2868/95,

Porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.

____________