Language of document :

Talan väckt den 22 juli 2020 – Industria de Diseño Textil mot EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Mål T-467/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Spanien) (ombud: advokaterna G. Marín Raigal och E. Armero Lavie)

Svarande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden vid tribunalen

Omtvistat varumärke: Ansökan om EU-ordmärket ZARA – Registreringsansökan nr 89 29952

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 8 maj 2020 i ärende R 2040/2019-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

delvis upphäva det överklagade beslutet i den del överklagandenämnden godtog invändningen avseende varor och tjänster i klasserna 29, 30, 35 och 43 samt slå fast att det inte finns någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 med avseende på samtliga omtvistade varor och tjänster, och

förplikta EUIPO och, i förekommande fall, motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 47.2 och 47.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 och regel 22.3 och 22.4 i kommissionens genomförandeförordning (EG) 2868/95.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

____________