Language of document :

Žaloba podaná 1. apríla 2014 – ZZ/ESMA

(vec F-32/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaný: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie neobnoviť žalobcovi zmluvu dočasného zamestnanca v nadväznosti na nepriaznivú hodnotiacu správu, zrušiť uvedenú hodnotiacu správu a nahradiť spôsobenú škodu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ESMA/2013/ED/33, ktorým nebola žalobcovi obnovená zmluva, ako aj hodnotiace správy za rok 2011 a 2012,zaviazať žalovaného na náhradu škody vo výške 10 000 eur za spôsobenú nemajetkovú ujmu,zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.