Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2014 r. – ZZ i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-31/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności wyborów do komitetu pracowniczego Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych jesienią 2013 r., a których wyniki zostały opublikowane w dniu 28 listopada 2013 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności wyników wyborów komitetu pracowniczego Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych jesienią 2013 r., a których wyniki zostały oficjalnie opublikowane w dniu 28 listopada 2013 r.obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.