Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2014 – Colart e.a. / Parlement

(Zaak F-31/14)1

(Openbare dienst – Vertegenwoordiging van het personeel – Personeelscomité – Verkiezingen van het personeelscomité – Regeling betreffende de vertegenwoordiging van het personeel van het Europees Parlement – Bevoegdheid van het college van stemmentellers – Klachtprocedure voor het college van stemmentellers – Bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen – Klacht ingediend bij het college van stemmentellers – Artikel 90, lid 2, van het Statuut – Rechtstreeks beroep bij het Gerecht – Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Philippe Colart (Bastenaken, België) en anderen (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: O. Caisou-Rousseau en S. Alves, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de verkiezingen van het personeelscomité van het Europees Parlement die plaatsvonden in de herfst van 2013 en waarvan de uitslag gepubliceerd werd op 28 november 2013

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Colard en de andere verzoekers wier namen zijn opgenomen in de bijlage dragen de helft van hun eigen kosten.

Het Europees Parlement draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de helft van verzoekers’ kosten.

____________

____________

1     PB C 184 van 16.6.2014, blz. 45.