Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 26. marca 2015 – DO/ESMA

(vec F-32/14)1

(Verejná služba – Zamestnanci ESMA – Dočasní zamestnanec – Neobnovenie zmluvy – Hodnotiaca správa – Oneskorené vyhotovenie hodnotiacej správy – Nejednotnosť medzi všeobecnými a osobitnými hodnoteniami)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: DO (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaný: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (v zastúpení: R. Vasileva, splnomocnený zástupca, a D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia o neobnovení zmluvy dočasného zamestnanca žalobcu v nadväznosti na nepriaznivú hodnotiacu správu, na zrušenie tejto hodnotiacej správy a na náhradu spôsobenej škodyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    DO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.