Language of document : ECLI:EU:F:2015:26

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

26 март 2015 година

Дело F‑32/14

DO

срещу

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

„Публична служба — Персонал на ЕОЦКП — Срочно нает служител — Неподновяване на договор — Атестационен доклад — Късно изготвяне на атестационния доклад — Непоследователност между общите и конкретните оценки“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, с която DO иска от Съда на публичната служба, от една страна, да отмени решението от 13 август 2013 г. на Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за неподновяване на договора ѝ като срочно нает служител, изтекъл на 15 февруари 2014 г., както и нейните атестационни доклади за 2011 г. и 2012 г., и от друга страна, да осъди ЕОЦКП да заплати обезщетение за поправяне на неимуществените вреди, които тя е претърпяла

Решение:      Отхвърля жалбата. DO понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Резюме

Длъжностни лица — Атестиране — Атестационeн доклад — Съдебен контрол — Граници

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

Освен в случаите на фактически грешки, явни грешки в преценката или злоупотреба с власт, съдът на Съюза не може да проверява основателността на направена от администрацията оценка на професионалните способности на длъжностно лице, когато тази оценка включва сложни ценностни преценки, които по самото си естество не подлежат на обективна проверка.

По-специално Съдът на публичната служба не може да замени със своята преценка тази на лицата, натоварени с оценяване на работата на атестираното лице, тъй като администрацията разполага с широка свобода на преценка при оценяване на работата на своите длъжностни лица.

(вж. точка 64)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — решение Cwik/Комисия, T‑96/04, EU:T:2005:376, т. 41 и цитираната съдебна практика

Съд на публичната служба — решение Nastvogel/Съвет, F‑4/10, EU:F:2011:134, т. 32