Language of document : ECLI:EU:F:2015:42

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

28 април 2015 година

Дело F‑33/14

Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Член 34, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник — Накърняване на доброто правораздаване — Отстраняване от производството на представител на страна“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния

Решение:      На основание член 34, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник отстранява адв. Z от производството. Препис от настоящото определение да се връчи на компетентните по отношение на адв. Z италиански органи.

Резюме

1.      Съдебно производство — Представителство на страните — Отстраняване от производството на представител на страна — Непредставяне на становище от представителя, след уведомяването му за започване на процедура по отстраняване — Липса на последици

(член 34, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

2.      Съдебно производство — Представителство на страните — Отстраняване от производството на представител на страна — Адвокат на една от страните, който излишно и непрекъснато претоварва правораздавателната дейност на юрисдикциите на Съюза

(член 34, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      Обстоятелството, че адвокат на страна в производства пред юрисдикции на Съюза не е отговорил на писмото, с което Съдът на публичната служба го уведомява, че възнамерява да приложи член 34, параграфи 1 и 2 от процедурния си правилник, не може да представлява пречка пред прилагането по отношение на него на посочените разпоредби за отстраняване на адвокат на страна от производство. Всъщност липсата на отговор от адвокат, който е отстранен, тъй като допринася за възприемането от клиента му на поведение, водещо до излишно претоварване на правораздавателната дейност на юрисдикциите на Съюза, по никакъв начин не поставя под въпрос нито факта, че склонността на клиента му системно и безразборно да води съдебни дела може да навреди на нормалното развитие на правораздавателния процес, нито факта, че поведението на адвоката пряко допринася за продължаването на критикуваното кверулантно поведение на клиента му.

(вж. точка 13)

2.      Член 34, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба следва да се приложи, за да се отстрани адвокат на страна в производство пред юрисдикция на Съюза, като се изпрати препис от определението за отстраняването на компетентните по отношение на адвоката национални органи, когато в достатъчна степен е установено, че с поведението си съответният адвокат необмислено допринася за поддържането на кверулантното поведение на клиента си, което се оказва особено вредно за доброто правораздаване поради големия брой подадените от него жалби пред трите юрисдикции на Съюза — брой, чиято значимост не може да убегне на полагащ обичайно дължимата грижа адвокат.

В това отношение обстоятелството, че пред Съда на публичната служба съответният адвокат е подал само две подписани от него жалби от името на клиента си, не може — предвид хронологията на досега заведените от предшествениците му дела, с която той не може да не е бил запознат — да легитимира поведението му на адвокат, което би трябвало да се изразява в правна помощ и представителство при зачитане на явяващото се от обществен интерес изискване за добро правораздаване.

(вж. точки 14, 21 и 22)