Language of document : ECLI:EU:F:2015:42

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

28. aprill 2015

Kohtuasi F‑33/14

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 2 – Korrakohase õigusemõistmise kahjustamine – Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi.

Otsus:      Kõrvaldada Z menetlusest vastavalt kodukorra artikli 34 lõigetele 1 ja 2. Ärakiri käesolevast kohtumäärusest saadetakse pädevatele Itaalia asutustele, millega Z seotud on.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Poolte esindamine – Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine – Seisukohtade esitamata jätmine esindaja poolt pärast seda, kui teda teavitati menetlusest kõrvaldamise menetluse algatamisest – Mõju puudumine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 34 lõiked 1 ja 2)

2.      Kohtumenetlus– Poolte esindamine – Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine – Sellise poole advokaat, kes koormab põhjendamatult ja pidevalt liidu kohtuid

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 34 lõiked 1 ja 2)

1.      Liidu kohtutes toimuva menetluse poole advokaadi poolt Avaliku Teenistuse Kohtu sellise kirjale vastamata jätmine, millega advokaati teavitatakse kavatsusest kohaldada Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 34 lõikeid 1 ja 2, ei takista tema suhtes poole advokaadi menetlusest kõrvaldamist puudutavate sätete kohaldamist. Nimelt mis puudutab advokaati, kes kõrvaldati menetlusest, kuna ta aitas kaasa hageja käitumisele, mis seisnes liidu kohtute põhjendamatult koormamises, siis asjaomase advokaadi poolt vastamata jätmine ei sea kuidagi kahtluse alla asjaolu, et tema kliendi kalduvus algatada süstemaatiliselt ja vahet tegemata kohtuvaidlusi häirib korrakohast õigusemõistmist, ega seda, et tema advokaat aitab oma käitumisega kaasa kliendile ette heidetud vaidlushimulisusele.

(vt punkt 13)

2.      Tuleb kohaldada Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 34 lõikeid 1 ja 2, kõrvaldades menetlusest liidu kohtutes toimuva menetluse poole advokaadi ning saates ärakirja menetlusest kõrvaldamise kohtumäärusest pädevatele siseriiklikele ametiasutustele, millega isik on seotud, kui on piisavalt tõendatud, et oma käitumisega aitab asjaomane advokaat mõtlematult kaasa oma kliendi vaidlushimulisusele, mis arvestades eriti suurt hulka liidu kolmele kohtule esitatud hagisid, mille suur arv ei saa tavapäraselt hoolsale advokaadile märkamata jääda, on korrakohast õigusmõistmist eriti häirinud.

Sellega seoses ei muuda asjaolu, et asjaomane advokaat esitas oma allkirjaga ja oma kliendi nimel üksnes kaks kohtuasja Avaliku Teenistuse Kohtusse ‑ võttes arvesse tema eelkäijate poolt algatatud menetluste ajalugu, mida ta ei saaks tähelepanuta jätta ‑ õiguspäraseks tema käitumist advokaadina, mis peab seisnema oma kliendi abistamises ja esindamises, arvestades korrakohase õigusmõistmise nõuet, mis on avalikes huvides.

(vt punktid 14, 21 ja 22)