Language of document : ECLI:EU:F:2015:2

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 15 stycznia 2015 r.

Sprawa F‑30/14

Herman Speyart

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Postępowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Niezgłoszenie pobierania „Kinderbijslag” jako dodatku tego samego rodzaju pobieranego z innych źródeł – Cofnięcie skargi przez stronę skarżącą – Wykreślenie sprawy

Przedmiot:      Skarga, wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a, w której H. Speyart żądał stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nałożenia na niego kary dyscyplinarnej w postaci stałego obniżenia zaszeregowania o jedną grupę z tego względu, że nie zgłosił Komisji, że poza dodatkami rodzinnym na dzieci pozostające na utrzymaniu wypłacanym na podstawie art. 67 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej otrzymywał od dnia 1 kwietnia 1997 r. dodatek krajowy tego samego rodzaju, „Kinderbijslag”, co poskutkowało tym, iż skarżący i jego małżonka, również urzędnik Unii Europejskiej, pobrali nienależnie kwoty w łącznej wysokości 39 380 EUR.

Orzeczenie:      Sprawa F‑30/14 zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Herman Speyart pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Koszty – Cofnięcie skargi nieuzasadnione postępowaniem strony przeciwnej

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 84, 103 ust. 5)