Language of document :

A Landgerichts Saarbrücken (Németország) által 2021. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maxxus Group GmbH & Co. KG kontra Globus Holding GmbH & Co. KG

(C-183/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Saarbrücken

Az alapeljárás felei

Felperes: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Alperes: Globus Holding GmbH & Co. KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen a védjegyirányelv(ek)et, azaz a 2008/95/EK irányelvet,1 különösen annak 12. cikkét, illetve az (EU) 2015/2436 irányelvet,2 különösen annak 16., 17. és 19. cikkét, hogy e rendelkezések hatékony érvényesülése kizárja a nemzeti eljárásjog olyan értelmezését,

1)    amely a lajstromozott nemzeti védjegynek a védjegyoltalom használat elmaradása miatti megszűnése miatt történő törlésére irányuló polgári eljárásban a bizonyítási tehertől eltérő állítási terhet ró a felperesre, és

2)    amely az állítási teher keretében arra kötelezi a felperest, hogy

a)    ilyen eljárás során lehetőségeihez mérten tényekkel alátámasztva ismertesse a védjegyhasználat alperes általi elmulasztását, és

b)    ennek érdekében a törlési kérelemhez és az érintett védjegy egyéni jellegéhez igazodó, saját piackutatást végezzen?

____________

1 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) (HL 2008. L 299., 12. o.).

2 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott változat) (HL 2015. L 336., 16. o.; helyesbítések: HL 2016. L 71., 325. o.; HL 2016. L 110., 5. o.).