Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken (Nemecko) 23. marca 2021 – Maxxus Group GmbH & Co. KG/Globus Holding GmbH & Co. KG

(vec C-183/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Saarbrücken

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Žalovaná: Globus Holding GmbH & Co. KG

Prejudiciálne otázky

Má sa právo Únie, najmä smernica(e) o ochranných známkach, a to smernica 2008/95/ES1 , a najmä jej článok 12, resp. smernica 2015/24362 , a najmä jej články 16, 17 a 19, vykladať v tom zmysle, že užitočný účinok týchto noriem bráni výkladu vnútroštátneho procesného práva,

1.    ktorý v občianskoprávnom konaní smerujúcom k výmazu zapísanej národnej ochrannej známky z dôvodu jej zrušenia v dôsledku nepoužívania ukladá žalobcovi bremeno tvrdenia, ktoré je potrebné odlišovať od dôkazného bremena a

2.    ktorý v rámci tohto bremena tvrdenia ukladá žalobcovi, aby

a.    v takomto konaní, pokiaľ je to možné, riadne preukázal, že žalovaný ochrannú známku nepoužíval, a

b.    vykonal na tento účel vlastný prieskum na trhu, ktorý je primeraný návrhu na výmaz a osobitnej povahe dotknutej ochrannej známky?

____________

1 Smernica európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 95).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).