Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 8. apríla 2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e lʼImmigrazione – Unità di Dublino/CZA

(vec C-228/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e lʼImmigrazione – Unità di Dublino

Odporca: CZA

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 4 nariadenia vykladať v tom zmysle, že v rámci odvolania podaného podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 604/20131 proti rozhodnutiu o odovzdaní, ktorý členský štát prijal v súlade s článkom 26 nariadenia a na základe povinnosti prijatia späť stanovenej v článku 18 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, sa možno dovolávať iba nedoručenia informačnej brožúry upravenej v článku 4 ods. 2 nariadenia zo strany štátu, ktorý prijal rozhodnutie o odovzdaní?

Má sa článok 27 nariadenia v spojení s odôvodnením 18 a odôvodnením 19 a článkom 4 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že účinný opravný prostriedok v prípade preukázaného porušenia povinností upravených v článku 4 stanovuje, že súd je povinný prijať rozhodnutie, ktorým zruší rozhodnutie o odovzdaní?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku, má sa článok 27 nariadenia v spojení s odôvodnením 18 a odôvodnením 19 a článkom 4 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že účinný opravný prostriedok v prípade preukázaného porušenia povinností uvedených v článku 4 stanovuje, že súd je povinný preskúmať relevantnosť tohto porušenia vzhľadom na okolnosti uvádzané žiadateľom a že umožňuje potvrdiť rozhodnutie o odovzdaní zakaždým, keď sa nezistia dôvody na prijatie rozhodnutia o odovzdaní s odlišným obsahom?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).