Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 8. aprila 2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino/CZA

(Zadeva C-228/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino

Nasprotna stranka: CZA

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4 Uredbe razlagati tako, da se lahko s pravnim sredstvom v smislu člena 27 Uredbe (EU) 604/20131 zoper odločitev o predaji, ki jo je sprejela država članica v skladu z mehanizmom iz člena 26 Uredbe in na podlagi obveznosti ponovnega sprejema iz člena 18(1)(b) iste uredbe, zatrjuje zgolj dejstvo, da država članica, ki je sprejela odločbo o predaji, prosilcu ni zagotovila informativne brošure, določene v členu 4(2) Uredbe?

Ali je treba člen 27 Uredbe v povezavi z uvodno izjavo 18, uvodno izjavo 19 in členom 4 iste uredbe razlagati tako, da učinkovito pravno sredstvo v primeru ugotovljene kršitve obveznosti iz člena 4 sodišču nalaga, da odpravi odločitev o predaji?

Ali je treba v primeru negativnega odgovora na vprašanje iz točke 2) člen 27 Uredbe v povezavi z uvodno izjavo 18, uvodno izjavo 19 in členom 4 iste uredbe razlagati tako, da učinkovito pravno sredstvo v primeru ugotovljene kršitve obveznosti iz člena 4 sodišču nalaga, da preveri upoštevnost te kršitve glede na okoliščine, ki jih navaja pritožnik, in mu v vseh primerih, ko se ne pojavijo razlogi za sprejetje odločbe o predaji z drugačno vsebino, omogoča potrditev odločbe o predaji ?

____________

1     Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (GU 2013, L 180, pag. 31.).