Language of document :

Преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu 1 (Чехия), постъпило на 22 март 2021 г. — České dráhy a.s.

(Дело C-222/21)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Obvodní soud pro Prahu 1

Страни в главното производство

Жалбоподател: České dráhy a.s.

Преюдициални въпроси

Отговаря ли националната правна уредба по част пета от Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Закон № 99/1963 — Граждански процесуален кодекс) (наричан по-нататък „Гражданският процесуален кодекс“) на изискванията във връзка със съдебния контрол над решенията на регулаторния орган съгласно член 56, параграф 10 от Директива 2012/34/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (наричана по-нататък „Директива 2012/34“)?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, съвместимо ли е с член 56, параграф 6 от Директива 2012/34 решенията на регулаторния орган да се заместват с решения на отделните общи съдилища по съществото на въпроса относно размера на таксата за ползване на инфраструктурата, в производства, в които страни са заявителите и управителят на инфраструктурата, но не и регулаторният орган?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, изискванията във връзка със създаването само на един национален регулаторен орган за железопътния сектор съгласно член 55, параграф 1, във връзка с функциите на регулаторния орган съгласно член 56, параграфи 2, 11 и 12 и във връзка със сътрудничеството между регулаторните органи съгласно член 57, параграф 2 от Директива 2012/34 допускат ли възможност решенията на регулаторния орган да се заместват по съществото на въпроса с решения на отделните общи съдилища, които не са обвързани от фактическите констатации на регулаторния орган?

____________

1 ОВ L 343, 2012 г. стр. 32.