Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 12.4.2021 – IA

(asia C-231/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: IA

Vastapuolena oleva viranomainen: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Ennakkoratkaisukysymykset

Tarkoitetaanko asetuksen (EU) N:o 604/20131 29 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä mainitulla vangitsemisella myös sellaista tilannetta, jossa henkilö on tuomioistuimen lailliseksi toteamin tavoin määrätty vastoin tahtoaan tai tahdostaan riippumatta hoidettavaksi sairaalan psykiatrisella osastolla (käsiteltävässä asiassa siksi, että asianomaisen henkilön psyykkinen sairaus vaarantaa hänen oman turvallisuutensa tai muiden turvallisuuden)?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

a)    Voidaanko – asianomaista henkilöä sitovasti – edellä mainitun asetuksen 29 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädettyä määräaikaa jatkaa joka tapauksessa yhteen vuoteen tilanteessa, jossa pyynnön esittänyt jäsenvaltio on vanginnut asianomaisen?

b)    Jos vastaus on kieltävä, kuinka pitkäksi ajaksi määräajan jatkaminen on sallittu; onko se sallittu esimerkiksi vain siksi ajaksi,

aa)    jonka vangitseminen tosiasiallisesti kesti, vai

bb)    jonka vangitseminen todennäköisesti kokonaisuudessaan kestää, arvioituna sinä ajankohtana, jolloin asetuksen (EY) N:o 1560/2003,2 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus vastuussa olevalle jäsenvaltiolle toimitetaan,

johon tarvittaessa lisätään kulloinkin kohtuullinen määräaika siirron uudelleen järjestämiseksi?

____________

1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (uudelleenlaadittu) (EUVL 2013, L 180, s. 31).

2 Asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä 2.9.2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1560/2003 (EUVL 2003, L 222, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna 30.1.2014 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 118/2014 (EUVL 2014, L 39, s. 1).