Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgia) w dniu 9 kwietnia 2021 r. – X, działająca w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy swoich nieletnich dzieci Y i Z / Belgische Staat

(Sprawa C-230/21)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca środek odwoławczy: X, działająca w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy swoich nieletnich dzieci Y i Z

Druga strona postępowania: Belgische Staat

Pytania prejudycjalne

Czy prawo Unii, a w szczególności art. 2 lit. f) w zw. z art. 10 ust. 3 lit. a) dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin1 należy interpretować w ten sposób, że aby wstępni w linii prostej posiadającej status uchodźcy „osoby nieletniej pozbawionej opieki”, która przebywa w państwie członkowskim, mogli skorzystać z prawa do łączenie rodzin, osoba ta musi być zgodnie z jej prawem krajowym „niezamężna lub nieżonata”?

Jeżeli tak, to czy nieletni uchodźca, którego zawarte za granicą małżeństwo nie zostało uznane ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym, może zostać uznany za „osobę nieletnią pozbawioną opieki” w rozumieniu art. 2 lit. f) i art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/86/WE?

____________

1 Dz.U. 2003, L 251, s. 12.