Language of document :

Talan väckt den 9 januari 2012 – ZZ mot kommissionen och EMA

(Mål F-2/12)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna M. Ekimdzhiev, K. Boncheva och G. Chernicherska)

Svarande: Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om utarbetande och godkännande av den förteckning över lämpliga kandidater som förelades EMA:s styrelse inom ramen för förfarandet för urval och tillsättande av en verkställande direktör för myndigheten och av beslutet att tillsätta en annan kandidat på tjänsten samt talan om ersättning för den ideella skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet från uttagningskommittén för urvalsförfarandet att anta en förteckning över kandidater att förelägga Europeiska kommissionens rådgivande tillsättningskommitté, vilket delgavs sökanden genom e-post den 14 mars 2011,

ogiltigförklara beslutet från Europeiska kommissionens rådgivande tillsättningskommitté av den 14 mars att inkalla de fyra kandidater som upptagits på företeckningen från uttagningskommittén för urvalsförfarandet till en intervju i kommittén, vilket delgavs sökanden genom e-post den 14 mars 2011,

ogiltigförklara beslutet från Europeiska kommissionens rådgivande tillsättningskommitté av den 14 mars 2011 att tillträda utlåtandet från uttagningskommittén för urvalsförfarandet avseende ytterligare meriter för de fyra kandidaterna i kommitténs förteckning, vilket delgavs sökanden genom e-post den 14 mars 2011,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 20 april 2011 att anta en förteckning över de kandidater som uttagits efter det första urvalsförfarandet,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 6 oktober 2011, varigenom kommissionen avslog sökandens klagomål i det administrativa förfarande som avses i artikel 90 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och detaljerat angav skälen för sitt beslut av den 20 april 2011 att anta en förteckning över de kandidater som uttagits efter det första urvalsförfarandet,

ogiltigförklara beslutet från EMA:s styrelse att tillsätta en verkställande direktör för EMA av den 6 oktober 2011 på sätt anges i artikel 91.4 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, vilket varit föremål för ett klagomål till tillsättningsmyndigheten enligt artikel 90 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att ersätta den ideella skada som sökanden har lidit med ett rimligt belopp, och

förplikta kommissionen och EMA att ersätta rättegångskostnaderna.