Language of document :

Žaloba podaná dne 4. ledna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-3/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na uložení Komisi povinnosti nahradit újmu, kterou žalobce údajně utrpěl v důsledku nadměrné délky trvání řízení o uznání závažnosti jeho nemoci.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým Komise zamítla žádost ze dne 23. listopadu 2010 zaslanou žalobcem orgánu oprávněnému ke jmenování;

zrušit přípis HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616 ze dne 24. ledna 2011, který žalobce obdržel osobně dne 3. března 2011 a prostřednictvím jeho právního zástupce ne dříve než 25. února 2011;

zrušit případně opatření, v jakékoliv formě přijaté, kterým Komise zamítla stížnost ze dne 20. května 2011 proti rozhodnutí, kterým se zamítá žádost ze dne 23. listopadu 2010, zrušit toto zamítavé rozhodnutí, jakož i vyhovět žádosti ze dne 23. listopadu 2010 a stížnosti ze dne 20. května 2011, kterou žalobce zaslal orgánu oprávněnému ke jmenování;

případně potvrdit skutečnost, že řízení týkající se vyřízení žádosti ze dne 25. listopadu 2002 zaslané žalobcem EK trvalo déle než pět let;

případně určit, že délka trvání dotčeného řízení již k datu žádosti ze dne 23. listopadu 2010 přesáhla přiměřenou dobu trvání a právě z tohoto důvodu byla nadměrná a protiprávní;

uložit v důsledku toho Komisi povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu, kterou žalobce neoprávněně utrpěl, do data žádosti ze dne 23. listopadu 2010, z důvodu nepřiměřené, nadměrné a protiprávní délky trvání dotčeného řízení tak, že mu zaplatí částku 10 000 eur, nebo částku vyšší či nižší, kterou Tribunál uzná za správnou a spravedlivou;

uložit Komisi povinnost zaplatit žalobci počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém došla Komisi žádost ze dne 23. listopadu 2010, až do skutečného zaplacení částky 10 000 eur, úroky z této částky s roční kapitalizací v sazbě 10 % ročně nebo sazbě, kterou Tribunál uzná za správnou a spravedlivou;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.