Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 4. janvārī – ZZ/Komisija

(lieta F-3/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība piespriest Komisijai atlīdzināt kaitējumu, kuru, kā uzskata prasītājs, viņš ir cietis tādas procedūras pārmērīga ilguma rezultātā, kuras ietvaros tiek atzīts viņa pārciestās slimības smagais raksturs

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru Komisija ir noraidījusi prasītāja iecēlējinstitūcijai nosūtīto 2010. gada 23. novembra lūgumu;

atcelt 2011. gada 24. janvāra paziņojumu HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, kuru prasītājs pats ir saņēmis 2011. gada 3. martā un viņa likumiskais pārstāvis – ne ātrāk kā pirms 2011. gada 25. februāra;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt pasākumu – neatkarīgi no tā pieņemšanas formas –, ar kuru Komisija ir noraidījusi 2011. gada 20. maija sūdzību par lēmumu, ar kuru noraidīts 2010. gada 23. novembra lūgums, atcelt šo pēdējo minēto lēmumu, apmierināt 2010. gada 23. novembra lūgumu un 2011. gada 20. maija sūdzību, kuru prasītājs bija nosūtījis iecēlējinstitūcijai;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, apstiprināt, ka prasītāja Eiropas Komisijai nosūtītā 2002. gada 25. novembra lūguma izskatīšanas procedūra ilga vairāk nekā piecus gadus;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka jau 2010. gada 23. novembra lūguma iesniegšanas dienā attiecīgās procedūras ilgums pārsniedza saprātīguma robežas un, pamatojoties tikai uz šo apstākli, tā bija pārmērīgi ilga un prettiesiska;

tādējādi piespriest Komisijai atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu, kuru netaisnīgi bija cietis prasītājs līdz 2010. gada 23. novembra lūguma iesniegšanas dienai, pamatojoties uz attiecīgās procedūras nesaprātīgo, pārmērīgo un prettiesisko ilgumu, un līdz ar to samaksāt viņam naudas summu EUR 10 000 apmērā vai jebkādu lielāku vai mazāku naudas summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par atbilstīgu un taisnīgu;

piespriest Komisijai no nākamās dienas, kad Komisija bija saņēmusi 2010. gada 23. novembra lūgumu, līdz EUR 10 000 faktiskai samaksai, samaksāt prasītājam procentus par šo naudas summu kopā ar ikgadējo kapitalizāciju ar likmi 10 % gadā vai ar likmi, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par atbilstīgu un taisnīgu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.