Language of document :

Talan väckt den 4 januari 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-4/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att avslå sökandens begäran om att kommissionen ska skicka alla koder för tillgång till kommissionens internetsidor som alla tjänstemän vid kommissionen har tillgång till, till följd av personaldomstolens dom av den 4 november 2008 i mål F-41/06, varigenom kommissionens beslut att pensionera sökanden på grund av invaliditet ogiltigförklarades.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå den begäran som sändes till tillsättningsmyndigheten den 20 oktober 2010,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara beslutet att avslå klagomålet av den 24 maj 2011 som sökanden anförde hos kommissionen mot beslutet att avslå begäran av den 20 oktober 2010,

i den mån det är nödvändigt förklara att promemorian av den 28 februari 2011 som registrerats med referensen Ares(2011)217354,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.