Language of document : ECLI:EU:F:2013:75

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. birželio 12 d.

Byla F‑5/12

Slawomir Bogusz

prieš

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (Frontex)

„Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Frontex darbuotojai – KTĮS 14 straipsnyje numatytų bandomojo laikotarpio sąlygų pakeitimas – Atleidimas po bandomojo laikotarpio – Tikslų nustatymas – Ieškinio pagrindas, kuriuo pirmą kartą pasiremta per teismo posėdį“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, EAEB sutarčiai taikomą pagal šios 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M. Bogusz prašo panaikinti, pirma, 2011 m. balandžio 15 d. sprendimą panaikinti jo, kaip Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (Frontex) tinklo administratoriaus, teises bei fizinę prieigą prie Frontex informacinių ir ryšio technologijų departamento serverių ir tam tikrų techninių patalpų ir, antra, 2011 m. gegužės 24 d. sprendimą po bandomojo laikotarpio nutraukti su juo sudarytą sutartį.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra padengia savo ir vieną ketvirtadalį S. Bogusz patirtų bylinėjimosi išlaidų. S. Bogusz padengia tris ketvirtadalius savo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Dalykas – Darbo sąlygos – Šių sąlygų pakeitimas per bandomąjį laikotarpį – Vertintojo pareiga atsižvelgti į šį pakeitimą – Nebuvimas tuo atveju, kai pakeitimas padarytas dėl tarnautojo elgesio

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Sprendimas atleisti iš darbo po bandomojo laikotarpio – Motyvavimas – Reikalavimai

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaita – Bandomojo laikotarpio ataskaitos parengimas nepasibaigus bandomajam laikotarpiui – Leistinumas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio 3 dalis)

4.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Siektinų tikslų nustatymas – Tikslų sąrašo pakeitimas bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaitos rengimo etapu – Neleistinumas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio 3 dalis)

1.      Nors bandomasis laikotarpis skirtas nustatyti, ar su tarnautoju sudaryta sutartis turėtų būti palikta galioti atsižvelgiant į jo gebėjimus ir elgesį, ne mažiau svarbu tai, kad šiuo laikotarpiu atitinkamam tarnautojui būtų sudaryta galimybė parodyti savo gebėjimus, o tai praktiškai reiškia, kad bandomuoju laikotarpiu pareigūnui ar tarnautojui turi būti sudarytos jam pateiktoms užduotims vykdyti adekvačios materialinės sąlygos.

Kai administracija nusprendžia pakeisti bandomojo laikotarpio sąlygas dėl su atitinkamu pareigūnu ar tarnautoju nesusijusių priežasčių, vertintojas į tai turi atsižvelgti nustatydamas, ar šiam pareigūnui arba tarnautojui pavyko pasiekti šiuos tikslus, ir vėliau vertindamas jo gebėjimus bei elgesį. Tačiau kai toks pakeitimas padaromas dėl atitinkamo asmens elgesio, pastarasis negali šiuo pretekstu grįsti teiginio, kad jam nebuvo suteikta galimybė vykdyti pavestas užduotis, ir taip pateisinti nepasiektus jam iškeltus tikslus. Iš tiesų pareigūnas arba tarnautojas negali remtis savo paties sukurta faktine aplinkybe siekdamas išvengti profesinių pareigų.

(žr. 56 ir 57 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. kovo 5 d. Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją, T‑96/95, 95 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. kovo 3 d. Sprendimo Patsarika prieš Cedefop, F‑63/07, 39 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

2.      Tais atvejais, kai sprendimas nutraukti laikinojo tarnautojo sutartį bandomojo laikotarpio pabaigoje grindžiamas įvairiais motyvais, pakanka, kad bent kai kurie iš šių motyvų būtų tinkami ir iš jų būtų akivaizdu, kad administracija padarytų tapačią išvadą net ir pašalinus minėto sprendimo trūkumus.

Juo labiau kad sprendimas nutraukti sutartį bandomojo laikotarpio pabaigoje pagal pobūdį skiriasi nuo tarnautojo atleidimo pasibaigus šiam laikotarpiui. Nors pastaruoju atveju reikia labai išsamiai išnagrinėti pasibaigusių nusistovėjusių darbo santykių motyvus, pirmuoju atveju nagrinėjimas tėra bendro pobūdžio, siekiant nustatyti tik tai, ar susidarė per bandomąjį laikotarpį nustatytų teigiamų veiksnių visetas, patvirtinantis, kad tarnautojo paskyrimo eiti pareigas pratęsimas atitiktų tarnybos interesus, ar ne.

(žr. 75 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. liepos 9 d. Sprendimo Notarnicola prieš Audito rūmus, F‑85/08, 70 ir paskesni punktai; 2012 m. kovo 28 d. Sprendimo BD prieš Komisiją, F‑36/11, 83 punktas.

3.      Administracija neprivalo laukti, kol pasibaigs bandomasis laikotarpis, kad galėtų įvertinti, ar pasiekti bandomajam laikotarpiui nustatyti tikslai, ar ne. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 14 straipsnio 3dalyje numatyta, kad jei sudaryti sutartis įgaliota tarnyba iš darbo dėl akivaizdaus profesinio nepakankamumo atleidžia tarnautoją remdamasi jo bandomojo laikotarpio ataskaita, šis atleidimas turi vykti nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, o tai reiškia, kad ataskaita turi būti parengta nepasibaigus bandomajam laikotarpiui. Aplinkybė, kad bandomojo laikotarpio ataskaita parengta nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, neužkerta galimybės tinkamai įvertinti to, ar atitinkamas tarnautojas gebės pasiekti jam nustatytus tikslus iki bandomojo laikotarpio pabaigos.

(žr. 78 ir 79 punktus)

4.      Vertintojas iš principo negali pakeisti bandomojo laikotarpio pareigūnui ar tarnautojui nustatytų tikslų sąrašo bandomojo laikotarpio ataskaitos rengimo stadijoje, nes tai reikštų, kad šis tarnautojas kritikuojamas dėl to, kad nepasiekė tikslų, kurių jis nežinojo bandomojo laikotarpio pradžioje. Be abejo, susiklosčius situacijai, kai pareigūnui ar tarnautojui nustatomi kiti nei bandomojo laikotarpio pradžioje iškeltieji tikslai, vertinimo ataskaitą rengiantis vertintojas gali nukrypti nuo iš pradžių nustatytų tikslų ir atsižvelgti į kitus, tačiau tokiu atveju administracija privalo nustatyti, kad šie nauji tikslai atitinkamam asmeniui iš tiesų buvo nustatyti per bandomąjį laikotarpį. Jei nauji tikslai jam buvo nustatyti per bandomąjį laikotarpį, tai turi būti užfiksuota vertinimo ataskaitoje, kad, be kita ko, ataskaitą tvirtinančiam subjektui būtų pranešta apie tai, kad asmuo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, turėjo mažiau, nei iš pradžių numatyta, laiko jiems pasiekti, ir į tai galėtų atsižvelgti.

(žr. 80–82 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo Rossi Ferreras prieš Komisiją, F‑85/09, 58 straipsnis.