Language of document : ECLI:EU:T:2019:572

BENDROJO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. rugsėjo 10 d.(*)

„Viešasis paslaugų pirkimas – Konkurso procedūra – IT programų ir infrastruktūros valdymo paslaugos – Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas ir sutarties sudarymas su kitais dalyviais – Pareiga motyvuoti – Vertinimas, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų – Laimėjusių pasiūlymų savybė ir santykinis pranašumas – Konkurso dalyvio, kuriam neuždrausta dalyvauti konkurse ir kurio pasiūlymas atitinka viešojo pirkimo dokumentus, prašymas pateikti motyvus“

Byloje T‑741/17

TRASYS International EEIG, įsteigta Briuselyje (Belgija),

Axianseu – Digital Solutions SA, įsteigta Lisabonoje (Portugalija),

atstovaujamos advokatų L. Masson ir G. Tilman,

ieškovės,

prieš

Europos aviacijos saugos agentūrą (EASA), atstovaujamą S. Rostren, E. Tellado Vásquez ir H. Köppen, padedamų advokatų V. Ost, M. Vanderstraeten ir F. Tulkens,

atsakovė,

dėl SESV 263 straipsniu grindžiamo prašymo panaikinti 2017 m. rugpjūčio 28 d. EASA sprendimą atmesti ieškovių konsorciumo pateiktą pasiūlymą pagal kvietimą teikti paraiškas EASA.2017.HVP.08 dėl IT programų ir infrastruktūros valdymo paslaugų Kelne (Vokietija) viešojo pirkimo sutarties ir sudaryti sutartį su kitais trimis konkurso dalyviais pagal pakopinį mechanizmą

BENDRASIS TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas S. Frimodt Nielsen, teisėjai I. S. Forrester (pranešėjas) ir E. Perillo,

posėdžio sekretorius L. Ramette, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2019 m. balandžio 11 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

 Ginčo aplinkybės

1        2017 m. balandžio 5 d. skelbimu apie viešąjį pirkimą EASA.2017.HVP.08 (toliau – skelbimas apie viešąjį pirkimą), kuris paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede (OL S, 2017, 075-144229), Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) pradėjo konkurso procedūrą dėl IT programų ir infrastruktūros valdymo paslaugų Kelne (Vokietija) viešojo pirkimo.

2        Skelbime apie viešąjį pirkimą buvo nurodyta, jog planuojama sudaryti vieną ar kelias pagrindų sutartis dėl IT programų ir infrastruktūros valdymo paslaugų. Pagrindų sutartys sudaromos taikant pakopinį mechanizmą. Taip EASA pirmiausia užsakymus siųstų pirmoje vietoje esančiam ūkio subjektui, paskui antroje vietoje esančiam subjektui ir, galiausiai, trečioje vietoje esančiam konkurso dalyviui.

3        2017 m. gegužės 31 d. ieškovės TRASYS International EEIG (toliau – Trasys), kuri yra Europos ekonominių interesų grupė, ir pagal Portugalijos teisę įsteigta bendrovė Axianseu – Digital Solutions SA (buvusi Novabase IMS – Infrastructures & Management Services SA) pateikė bendrą pasiūlymą kaip Trasys vadovaujamas konsorciumas. Atsiliepdami į skelbimą apie viešąjį pirkimą pasiūlymus pateikė kiti septyni konkurso dalyviai.

4        Specifikacijoje buvo nurodyta, kad pagrindų sutartis bus sudaryta remiantis ekonomiškai palankiausiu pasiūlymu pagal geriausio kainos ir kokybės santykio principą, o techninė kokybė ir kokybė lemia po 50 % pateiktų pasiūlymų vertinimo, jeigu atrinktas konkurso dalyvis ar dalyviai atitinka tam tikrus minimalius kriterijus, susijusius su pasiūlymo atitikimu reikalavimams, draudimo dalyvauti nebuvimu, pajėgumu ir tinkamumu.

5        2017 m. liepos 13 d. ėmusi analizuoti gautus pasiūlymus ir palyginusi įvairių konkurso dalyvių siūlomus tarifus, EASA keturiems iš jų (Atos, Icarus, e-KARE ir UniSystems) nusiuntė prašymus pagrįsti, be kita ko, akivaizdžiai neįprastai mažą jų siūlomą kainą. Gavusi šių konkurso dalyvių atsiųstus atsakymus į prašymus pagrįsti, 2017 m. rugpjūčio 18 d. EASA kiekvieno aptariamo konkurso dalyvio paprašė papildyti informaciją; šie papildė atsakymus. Ieškovės nebuvo informuotos apie šį susirašinėjimą.

6        2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EASA atmetė ieškovių konsorciumo pateiktą pasiūlymą pagal kvietimą teikti paraiškas EASA.2017.HVP.08 ir, taikydama pakopinį mechanizmą, pagrindų sutartis sudarė su šiais konkurso dalyviais: Icarus, kuri užėmė pirmąją vietą, Atos, kuri užėmė antrąją vietą, ir UniSystems, kuri užėmė trečiąją vietą.

7        2017 m. rugpjūčio 28 d. raštu EASA informavo Trasys, kad penktąją vietą užėmęs ieškovių sudaryto konsorciumo pasiūlymo vertinimas neleido padaryti išvados, kad tas pasiūlymas yra ekonomiškai palankiausias. Remiantis lentele, kurioje lyginamas pirmąją vietą užėmęs dalyvis ir tame rašte nurodytas ieškovių konsorciumas, matyti, kad pirmąją vietą užėmusio dalyvio „techninis įvertinimas“ yra 82, o ieškovių – 91, o tai reiškia, kad pirmąją vietą užėmusio dalyvio „svertinis techninis įvertinimas“ yra 41, o ieškovių – 45,5. Pirmąją vietą užėmusio dalyvio „svertinis finansinis įvertinimas“ buvo 48,8, o ieškovių – tik 29,64, todėl pirmąją vietą užėmusio dalyvio „bendras įvertinimas“ yra 89,80, o ieškovių 75,14. EASA paragino Trasys paprašyti išsamesnės informacijos, jei ji to pageidauja.

8        2017 m. rugpjūčio 31 d. elektroniniu laišku Trasys paprašė EASA pateikti išsamią vertinimo  ataskaitą.

9        2017 m. rugsėjo 1 d. EASA pateikė ieškovėms laimėjusių konkurso dalyvių pavadinimus, užimtas vietas ir vertinimo ataskaitos ištrauką, kurioje pateikta lentelė su pirmąją vietą užėmusio dalyvio ir ieškovių konsorciumo techninio vertinimo rezultatų palyginimu.

10      2017 m. rugsėjo 6 d. raštu ieškovės užginčijo konkurso procedūros rezultatus. Konkrečiai kalbant, jos pareikalavo EASA sustabdyti pagrindų sutarties pasirašymą ir leisti joms susipažinti su motyvuotu sprendimu dėl laimėtojo nustatymo ir, jei reikia, su pasiūlymų įvertinimo ataskaitos kopija. Ieškovės nurodė, kad konkurso laimėtojų kainos gali būti vertinamos tik kaip neįprastai mažos, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad paslaugos turės būti teikiamos Kelne.

11      2017 m. rugsėjo 15 d. raštu EASA ieškovėms pranešė, kad atsisako sustabdyti pagrindų sutarties pasirašymą, ir nurodė, kad per vertinimo procedūrą visų trijų konkursą laimėjusių dalyvių buvo paprašyta pateikti patikslinimų dėl siūlomos kainos ir kad tie patikslinimai vertinimo komisijos buvo pripažinti pakankamais. Prie šio rašto EASA pateikė visų trijų konkursą laimėjusių dalyvių techninio vertinimo lenteles su keliomis užtamsintomis vietomis.

12      Tą pačią dieną Trasys pateikė skundą Europos ombudsmenui; tas skundas įregistruotas numeriu 1633/2017/MDC.

13      2017 m. rugsėjo 25 d. ieškovių konsorciumas, pakartodamas prašymą sustabdyti sutarties pasirašymą, nurodydamas jurisprudencijoje nustatytus reikalavimus dėl pareigos motyvuoti ir išdėstydamas abejones dėl ne mažiau kaip dviejų konkurso dalyvių pateiktų neįprastai mažų kainų, pareikalavo EASA pateikti dokumentus, kuriuose ši pateikė klausimus konkurso dalyviams, ir pastarųjų pateiktus atsakymus bei dokumentą, kuriame išdėstyti argumentai, kodėl EASA sutiko su apklaustų konkurso dalyvių pateiktais patikslinimais.

14      2017 m. spalio 17 d. EASA ieškovėms pateikė ginčijamo sprendimo ir vertinimo ataskaitos kopiją ir dokumentus, kuriuose konkurso dalyvių paprašė pateikti paaiškinimų. Šiose kopijose buvo paslėptos didelės teksto dalys, kuriose pateiktos informacijos atskleidimas, EASA nuomone, gali padaryti žalos nurodytų konkurso dalyvių privačiam gyvenimui ar teisėtiems komerciniams interesams. Dėl atsakymų į prašymus pagrįsti EASA ieškovėms paaiškino, kad, kilus abejonių dėl dokumento galimo konfidencialumo, ji privalėjo prašyti suinteresuotųjų konkurso dalyvių sutikimo.

15      2017 m. spalio 30 d. ieškovės pateikė pareiškimą Bendrojo Teismo kanceliarijai ir pareiškė šį ieškinį.

16      Pasikonsultavusi su keturiomis konkurso dalyvėmis, kurioms buvo pateikti perkančiosios organizacijos prašymai pagrįsti neįprastai mažą kainą, t. y. su Atos, e-Kare, Icarus ir UniSystems, kurios rėmėsi verslo paslaptimi ir asmeniniais duomenimis, 2017 m. lapkričio 7 d. EASA informavo ieškoves, kad atsisako pateikti prašomus dokumentus.

17      Gavusi ombudsmeno, kuriam Trasys adresavo skundą, prašymą, 2017 m. gruodžio 4 d. raštu EASA pateikė papildomos informacijos nurodydama, kad per vertinimo procedūrą kilo abejonių dėl keturių konkurso dalyvių siūlomų neįprastai mažų kainų, pavyzdžiui, dėl dienos įkainių už tam tikrus konkrečius profilius, kurie buvo gerokai žemesni už esamas lygiavertės paslaugos rinkos kainas, ir kad, aiškinantis klausimą dėl šių konkurso dalyvių, du kartus buvo pasikeista informacija. EASA paaiškino ombudsmenui, kad neskaitant kelių konkrečių klausimų, kurie buvo pateikti, konkurso dalyvių paprašyta pateikti įrodymų, kad jų kainos suderinamos su taikytinais aplinkos apsaugos, socialiniais ir darbo teisės aktais ir kad paslaugos bus teikiamos už panašius įkainius, kaip nurodyta pasiūlymuose. EASA taip pat nurodė, kad visi konkurso dalyviai atsakė ir pateikė tokius įrodymus, kaip, be kita ko, gautų mokėjimų kvitai, sąskaitos faktūros ir nuorodos į sutartis dėl paslaugų, teikiamų panašiomis sąlygomis. Beje, visi konkurso dalyviai patvirtino, kad laikosi nacionalinės teisės aktų dėl darbo ir socialinės apsaugos visą sutarties galiojimo laikotarpį, ir kaip įrodymą pateikė EASA skaičiavimus, kuriuos ši perdavė ombudsmenui konfidencialiame priede. EASA paaiškino, kad vertinimo komisija sutiko su finansiniuose pasiūlymuose nurodytomis kainomis atsižvelgdama į konkurso dalyvių pateiktas deklaracijas bei dokumentus ir sąnaudų skaičiavimo formules, pateiktus deklaracijoms pagrįsti, nes nebuvo pakankamai patikimų duomenų ar įrodymų, kuriais remiantis būtų buvę galima atmesti tris pirmąsias vietas užėmusius pasiūlymus. EASA taip pat pažymėjo, kad kruopščiai išnagrinėjo 2017 m. rugsėjo 6 d. Trasys raštą, tačiau padarė išvadą, kad jis grindžiamas prielaidomis ir kad jame nepateikta pakankamų įrodymų.

18      Susirašinėdama su ombudsmenu EASA tvirtino, kad ieškovėms pateikė visą prašom informaciją. Tačiau EASA nenurodė ombudsmenui, kad ieškovėms pateiktuose dokumentuose nebuvo pateikta informacijos apie patikrinimą, kurį ji atliko dėl neįprastai mažos kainos galimybės, ir kad tie dokumentai dėl konfidencialumo buvo įslaptinti.

19      Tuo pat metu konfidencialiame priede EASA pateikė konfidencialius dokumentus kaip įrodymą Ombudsmenui.

20      2018 m. vasario 4 d. raštu EASA informavo ombudsmeną apie lis pendens Bendrajame Teisme. Ombudsmenas vis dėlto priėmė sprendimą ir nurodė, kad ieškinio Bendrajame Teisme dalykas skiriasi nuo Trasys skundo ombudsmenui dalyko, nes pastarajame tik prašoma EASA geresnio atsakymo į jos klausimus dėl konkursą laimėjusių dalyvių pasiūlymų suderinamumo su nacionaline darbo ir Europos Sąjungos teise. Tokiomis aplinkybėmis 2018 m. birželio 1 d. ombudsmenas užbaigė procedūrą ir padarė išvadą, kad byla išspręsta, nes EASA patikslino pirminius atsakymus ir pateikė Trasys nuodugnų, tinkamą ir išsamesnį atsakymą.

 Procesas ir šalių reikalavimai

21      2017 m. spalio 30 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo šį ieškovių ieškinį.

22      2018 m. kovo 19 d. EASA Bendrojo Teismo kanceliarijai pateikė atsiliepimą į ieškinį.

23      2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi, remdamasis Procedūros reglamento 103 straipsnio 1 dalimi, Bendrasis Teismas nurodė EASA pateiki išsamią konfidencialią vertinimo ataskaitos redakciją, prašymus pagrįsti kainas ir raštus, kuriuose pateikti atsakymai į prašymus pagrįsti kainas. Bendrasis Teismas taip pat nurodė, kad šie dokumentai šioje bylos stadijoje nebus pateikti kitoms šalims. EASA pateikė prašomus dokumentus per nustatytą terminą.

24      Per 2019 m. balandžio 11 d. posėdį ir taikant proceso organizavimo priemones, kurios buvo priimtos prieš posėdį, buvo išklausytos šalių žodinės pastabos ir atsakymai į Bendrojo Teismo pateiktus klausimus.

25      Po posėdžio Bendrasis Teismas šalims skyrė terminą, kad jos galėtų susiderėti dėl susitarimo, kuriuo remiantis būtų galima užbaigti bylą. 2019 m. gegužės 2 d. EASA informavo Bendrąjį Teismą, kad šalims nepavyko susitarti per nustatytą terminą, todėl buvo baigta žodinė proceso dalis.

26      Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamą sprendimą,

–        priteisti iš EASA bylinėjimosi išlaidas.

27      EASA Bendrojo Teismo prašo:

–        pripažinti ieškinį nepriimtinu, nes jis pareikštas dėl „implicitinio sprendimo nesudaryti pagrindų sutarčių su ieškovėmis“,

–        atmesti ieškinį kaip nepagrįstą,

–        priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl teisės

28      Ieškovės pateikia vienintelį pagrindą, susijusį su ginčijamo sprendimo motyvų nepakankamumu, kiek tai susiję su esminiu aspektu. Jos kaltina EASA, kad ši nepakankamai nurodė motyvus, kuriais remdamasi nusprendė, jog trijų laimėjusių konkurso dalyvių pasiūlytos kainos nėra neįprastai mažos. Šiuo klausimu ieškovės iš esmės remiasi viešais statistiniais duomenimis ir konkurso laimėtojų bei savo techninių įvertinimų palyginimu.

 Dėl ginčo dalyko

29      EASA teigia, kad ieškinys yra nepriimtinas, nes jis pareikštas dėl „implicitinio sprendimo nesudaryti pagrindų sutarčių su ieškovėmis“. Iš tiesų, jeigu Bendrasis Teismas nuspręstų panaikinti ginčijamą sprendimą dėl nepakankamų motyvų tiek, kiek tuo sprendimu nuspręsta pagrindų sutartis sudaryti su trimis atrinktais konkurso dalyviais, EASA turėtų imtis priemonių įvykdyti tokį sprendimą pagal SESV 266 straipsnį. Bendrasis Teismas negalėtų EASA vertinimo pakeisti savuoju ir nurodyti jai vieną iš pagrindų sutarčių sudaryti su ieškovėmis.

30      Šis prieštaravimas turi būti atmestas. Remiantis ieškiniu galima teigti, kad ieškovės nereikalauja su jomis sudaryti sutarties, o tik prašo panaikinti ginčijamą sprendimą, kuriuo sutartys sudaromos su kitais trimis konkurso dalyviais ir kuriame dėl tos priežasties netiesiogiai nuspręsta nesudaryti sutarties su ieškovėmis.

31      Neginčijama, kad ieškovės yra realiai suinteresuotos ginčijamo sprendimo panaikinimu. Tiesą sakant, jau buvo nuspręsta, kad konkurso dalyviai, kurių pasiūlymai buvo atmesti, yra suinteresuoti pareikšti ieškinį dėl sprendimo sudaryti sutartis panaikinimo, kad, remiantis SESV 266 straipsnyje nustatyta pareiga, būtų atkurta pradinė padėtis, o prireikus tai gali būti padaryta sumokant tinkamą piniginę kompensaciją už patirtą žalą (šiuo klausimu žr. 2015 m. spalio 29 d. Sprendimo Direct Way ir Direct Way Worldwide / Parlamentas, T‑126/13, EU:T:2015:819, 44 punktą).

32      Esant tokioms bylos aplinkybėms reikia pažymėti, kad ginčijamame sprendime, kurio priede pateikta vertinimo ataskaita, yra, viena vertus, dalis, susijusi su paslaugų teikimo sutarties sudarymu su trimis konkurso laimėtojais, suskirstytais pagal pakopinį mechanizmą, ir, kita vertus, numanomai, tačiau neišvengiamai dalis, susijusi su ieškovių konsorciumo pateikto pasiūlymo, kuris, įvertinus visus pasiūlymus, nepateko tarp trijų pirmųjų, tačiau kuris aptariamas kiekviename to vertinimo etape, atmetimu. Iš tikrųjų, šios dvi dalys yra vienas ir tas pats sprendimas (šiuo klausimu žr. 2016 m. vasario 4 d. Sprendimo PRIMA / Komisija, T‑722/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2016:61, 16 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

33      Todėl reikia nuspręsti, kad ieškiniu siekiama panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo ginčijama sutartis sudaroma su trimis konkurso dalyviais, išskyrus ieškoves, ir taip atmetamas pastarųjų pasiūlymas dėl šio viešojo pirkimo. Todėl EASA pateiktas nepriimtinumu grindžiamas pagrindas turi būti atmestas.

 Dėl esmės

34      Visų pirma reikia konstatuoti, kad apsiribodama vieninteliu pagrindu, susijusiu su nepakankamu klausimo, ar atrinktų pasiūlymų kainos nėra neįprastai mažos, motyvavimu, ieškovės nepateikia kitų argumentų, susijusių, pavyzdžiui, pasak EASA, su galimybe susipažinti su dokumentais, kurie, kaip teigiama, yra konfidencialūs, arba su akivaizdžia vertinimo klaida, kurią perkančioji organizacija padarė per viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą.

 Dėl vertinimo, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, ir pareigos motyvuoti

35      Visų pirma reikia priminti, kad perkančioji organizacija turi plačią diskreciją nuspręsti, į kuriuos duomenis atsižvelgti priimant sprendimą sudaryti sutartį pagal skelbimą dėl viešojo pirkimo. Ši plati diskrecija jai suteikta per visą sutarties sudarymo procedūrą, įkaitant ir sutarties sudarymo kriterijų pasirinkimą ir vertinimą (žr. 2017 m. sausio 26 d. Sprendimo TV1 / Komisija, T‑700/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:35, 44 punktas ir nurodytą jurisprudencija).

36      Taip pat reikia pažymėti, kad tais atvejais, kai teisės aktą priėmęs subjektas turi plačią diskreciją, Sąjungos teisės sistemos suteiktų garantijų užtikrinimas per administracines procedūras turi dar didesnę svarbą. Tarp šių garantijų, be kita ko, yra teisės aktą priėmusio subjekto pareiga pakankamai motyvuoti savo sprendimus. Tik taip Sąjungos teismas gali patikrinti, ar yra faktinių ir teisinių aplinkybių, nuo kurių priklauso diskrecijos įgyvendinimas, visuma (žr. 2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 36 punktą ir nurodytą jurisprudenciją). Dėl esminių procedūrinių reikalavimų, susijusių su sprendimu, nesilaikymo tas sprendimas turi būti panaikintas (šiuo klausimu žr. 1995 m. kovo 30 d. Sprendimo Parlamentas / Taryba, C‑65/93, EU:C:1995:91, 21 punktą).

37      Beje, kad būtų galima išnagrinėti, ar EASA įvykdė pareigą motyvuoti vertinimą, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, reikia identifikuoti aspektus, kurių tokiu atveju reikalaujama jurisprudencijoje.

38      Tokie aspektai yra, pirma, motyvų turinys, antra, terminas, per kurį motyvai turi būti patekti suinteresuotajam konkurso dalyviui, ir, trečia, reikalaujamo motyvavimo apimtis.

39      Pirma, dėl motyvų turinio reikia priminti, kad vertinimas, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, yra vienas iš veiksnių, kuriuos perkančioji organizacija privalo patikrinti pagal 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012, p. 1) su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2462 (OL L 342, 2015, p. 7) (toliau – įgyvendinimo reglamentas), 151 straipsnį.

40      Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad sąvoka „neįprastai mažos kainos pasiūlymas“ neapibrėžta nei 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/1929 (OL L 286, 2015, p. 1) (toliau – finansinis reglamentas), nei įgyvendinimo reglamento nuostatose. Tačiau buvo nuspręsta, kad neįprastai maža pasiūlymo kaina turi būti vertinama atsižvelgiant į pasiūlymo sudėtį ir aptariamą paslaugą (2016 m. sausio 28 d. Sprendimo Agriconsulting Europe / Komisija, T‑570/13, EU:T:2016:40, 55 punktas).

41      Įgyvendinimo reglamento 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jei pasiūlymo kaina neįprastai maža, vertinimo komisija paprašo, kaip ji mano, reikiamos informacijos apie pasiūlymo sudėtį.

42      Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti pasiūlymo rimtumą kyla iš išankstinių abejonių dėl pasiūlymo patikimumo, nes įgyvendinimo reglamento 276 straipsnio 4 dalies pagrindinis tikslas yra suteikti konkurso dalyviui galimybę nebūti pašalintam iš konkurso nepasinaudojus galimybe pagrįsti pasiūlymo turinį, kai jame pateikta kaina pasirodo neįprastai maža. Taigi tik tuo atveju, kai kyla tokių abejonių, vertinimo komisija privalo paprašyti pateikti, kaip ji mano, reikiamų patikslinimų apie pasiūlymo sudėtį ir tik paskui, jei reikia, tą pasiūlymą atmesti. Atvirkščiai, jeigu neatrodo, kad pasiūlyme pateikta kaina neįprastai maža, kaip tai suprantama pagal įgyvendinimo reglamento 151 straipsnio 1 dalį, to reglamento 276 straipsnio 4 dalis netaikoma (pagal analogiją žr. 2017 m. sausio 26 d. Sprendimo TV1 / Komisija, T‑700/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:35, 40 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

43      Tokių abejonių gali kilti, be kita ko, jei nėra aišku, ar, viena vertus, pasiūlyme laikomasi šalies, kurioje paslaugos turės būti teikiamos, teisės aktų dėl darbuotojų atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, saugos ir sveikatos darbe normų laikymosi, dempingo ir, antra, į siūlomą kainą įtraukos visos sąnaudos, kurias lemia pasiūlymo techniniai aspektai (2015 m. spalio 8 d. Sprendimo Secolux / Komisija, T‑90/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:772, 62 punktas). Tas pats taikytina ir tuo atveju, kai pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra gerokai mažesnė už kituose pasiūlymuose nurodytas kainas arba įprastinę rinkos kainą (šiuo klausimu žr. 2017 m. liepos 4 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir kt. / Europos Sąjungos geležinkelių agentūra, T‑392/15, EU:T:2017:462, 88 punktą).

44      Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad vertinimą, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, perkančioji organizacija atlieka dviem etapais (2017 m. liepos 4 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir kt. / Europos Sąjungos geležinkelių agentūra, T‑392/15, EU:T:2017:462, 87 punktas).

45      Pirmajame etape perkančioji organizacija turi įvertinti, ar pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos „atrodo“ neįprastai mažos (žr. įgyvendinimo reglamento 151 straipsnio 1 dalį). Veiksmažodžio „atrodyti“ vartojimas įgyvendinimo reglamente reiškia, kad perkančioji organizacija prima facie įvertina neįprastai mažą pasiūlyme pateiktą kainą. Todėl įgyvendinimo reglamente iš perkančiosios organizacijos nereikalaujama savo iniciatyva atlikti išsamios kiekvieno pasiūlymo sudėties analizės, kad būtų galima nustatyti, kad tai nėra neįprastai mažos kainos pasiūlymas. Taigi pirmajame etape perkančioji organizacija privalo tik nustatyti, ar pateiktuose pasiūlymuose yra požymių, keliančių įtarimų, kad juose nurodyta kaina gali būti neįprastai maža (pagal analogiją žr. 2017 m. liepos 4 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir kt. / Europos Sąjungos geležinkelių agentūra, T‑392/15, EU:T:2017:462, 88 punktą, kuriame kalbama apie senąją įgyvendinimo reglamento 151 straipsnio redakciją; to straipsnio esmė šioje byloje taikomoje įgyvendinimo reglamento redakcijoje nepasikeitė).

46      Antrajame etape perkančioji organizacija turi patikrinti pasiūlymo sudėtį ir įsitikinti, ar jame nurodyta kaina nėra neįprastai maža, jeigu yra požymių, galinčių sukelti įtarimą, kad pasiūlyme nurodyta kaina gali būti neįprastai maža. Atlikdama tokį patikrinimą, perkančioji organizacija privalo nagrinėjamą pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui suteikti galimybę paaiškinti, dėl kokių priežasčių jis mano, kad jo pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža. Paskui perkančioji organizacija turi įvertinti pateiktus paaiškinimus ir nustatyti, ar aptariamame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir, jeigu taip yra, ji privalo atmesti pasiūlymą (2017 m. liepos 4 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir kt. / Europos Sąjungos geležinkelių agentūra, T‑392/15, EU:T:2017:462, 89 punktas).

47      Šioje byloje įrodyta, kad kilo abejonių dėl kelių konkurso dalyvių pateiktų kainų. Viena vertus, EASA pačiai šiuo klausimu kilo abejonių, dėl kurių 2017 m. liepos 13 d. ir rugpjūčio 18 d. perkančioji organizacija pateikė klausimus atitinkamiems konkurso dalyviams, tarp jų ir trims konkurso laimėtojams. Kita vertus, sužinojusios konkurso procedūros rezultatus, 2017 m. rugsėjo 6 ir 25 d. ieškovės išdėstė EASA savo abejones ir nurodė požymius dėl neįprastai mažos kainos pasiūlymų egzistavimo. Kai tik galėjo, ieškovės kelis kartus EASA taip pat paprašė pateikti aiškius atlikto vertinimo, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, motyvus, kai įvertino ir sudarė ginčijamą sutartį.

48      Reikia konstatuoti, kad prašydamos pateikti motyvus, kuriais remdamasi vertinimo komisija nusprendė, kad laimėjusių konkurso dalyvių pasiūlymuose nurodytos kainos nėra neįprastai mažos, ieškovės siekė, kad perkančioji organizacija išdėstytų šių pasiūlymų savybes ir pranašumus (šiuo klausimu žr. 2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 46 punktą ir nurodytą jurisprudenciją). Reikia priminti, kad ieškovių konsorciumui nebuvo uždrausta dalyvauti konkurse, kad jo pasiūlymas atitiko viešojo pirkimo dokumentus ir kad tas pasiūlymas nebuvo atrinktas, nes nebuvo įvertintas kaip ekonomiškai palankiausias. Taip pat reikia pažymėti, kad, įvertinus pasiūlymus techniniu aspektu, ieškovių konsorciumo pasiūlymas užėmė pirmą vietą, surinkęs 91 balų iš 100. Vis dėlto, atlikus vertinimą ir atsižvelgus į pasiūlymų finansinio aspekto įvertinimo rezultatus, ieškovių konsorciumo pasiūlymas užėmė penktąją vietą iš šešių konkurse dalyvavusių dalyvių.

49      Taip pat reikia priminti, kad esant požymių, keliančių įtarimų dėl galimo neįprastai mažos kainos pasiūlymų egzistavimo, perkančioji organizacija privalo nelaimėjusiam konkurso dalyviui, pateikusiam konkretų prašymą, nurodyti motyvus, kuriais remiantis būtų galima suprasti, kodėl jos pasirinktas pasiūlymas jai nepasirodė neįprastai mažos kainos (šiuo klausimu žr. 2017 m. liepos 4 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir kt. / Europos Sąjungos geležinkelių agentūra, T‑392/15, EU:T:2017:462, 93 punktą).

50      Kitaip tariant, tokiu atveju vertinimas, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, yra vienas iš atrinktų pasiūlymų savybių ir santykinio pranašumo aspektų, apie kuriuos, kaip nurodyta finansinio reglamento 113 straipsnio 3 dalies a punkte, perkančioji organizacija turi pateikti reikiamą informaciją, jei to jos konkrečiai prašo konkurso dalyvis, kuriam neuždrausta dalyvauti konkurse ir kurio pasiūlymas atitinka viešojo pirkimo dokumentus.

51      Antra, dėl termino, per kurį motyvai turi būti pateikti, jurisprudencijoje nurodyta, kad motyvai suinteresuotajam asmeniui iš principo turi būti pateikti kartu su jam nepalankiu sprendimu (2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Elf Aquitaine / Komisija, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, 149 punktas ir 2012 m. liepos 19 d. Sprendimo Alliance One International ir Standard Commercial Tobacco / Komisija, C‑628/10 P ir C‑14/11 P, EU:C:2012:479, 74 punktas).

52      Tačiau į vėliau pateiktą informaciją gali būti atsižvelgta nagrinėjant motyvų pakankamumą, jei toje informacijoje tik pateikiama daugiau pradinių motyvų detalių ir jei ta informacija grindžiama faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, kurios susiklostė to sprendimo priėmimo dieną (žr. 2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 38 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

53      Tačiau klausimas, ar buvo laikytasi pareigos motyvuoti, turi būti vertinamas atsižvelgiant į informaciją, kurią ieškovas turėjo ne vėliau kaip ieškinio pareiškimo momentu (žr. 2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 37 punktą ir nurodytą jurisprudenciją). Taigi motyvavimo nebuvimo negali ištaisyti tai, kad suinteresuotasis asmuo sprendimo motyvus sužino vykstant procesui Sąjungos teismuose (2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Elf Aquitaine / Komisija, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, 149 punktas ir 2012 m. liepos 19 d. Sprendimo Alliance One International ir Standard Commercial Tobacco / Komisija, C‑628/10 P ir C‑14/11 P, EU:C:2012:479, 74 punktas).

54      Į pirmą kartą teisme a posteriori pateiktus  motyvus gali būti atsižvelgta tik išimtiniais atvejais (šiuo klausimu žr. 2009 m. gegužės 20 d. Sprendimo VIP Car Solutions / Parlamentas, T‑89/07, EU:T:2009:163, 76 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

55      Kadangi šioje byloje nėra išimtinių aplinkybių, informacija, kuria remiantis galima nagrinėti ginčijamo sprendimo motyvus dėl vertinimo, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, yra ta informacija, kurią EASA pateikė ieškovėms ne vėliau kaip 2017 m. spalio 30 d., kai buvo pareikštas ieškinys.

56      Trečia, reikia atsižvelgti į jurisprudencijoje nustatytus kriterijus dėl reikalaujamo motyvavimo apimties, būtent dėl vertinimo, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų.

57      Dėl individualių sprendimų motyvavimo pažymėtina, kad SESV 296 straipsnyje numatyta pareiga siekiama ne tik leisti atlikti teisminę kontrolę, bet ir aiškiai bei nedviprasmiškai atskleisti teisės aktą priėmusios institucijos argumentus, kad suinteresuotieji asmenys galėtų susipažinti su priimtos priemonės pagrindimu ir kad būtų galima jiems pateikti pakankamai informacijos, kuria remdamiesi jie galėtų išsiaiškinti, ar sprendimas gali turėti trūkumų, dėl kurių galima ginčyti jo galiojimą (žr. 2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Elf Aquitaine / Komisija, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, 147 ir 148 punktus bei nurodytą jurisprudenciją ir 2013 m. liepos 11 d. Sprendimo Ziegler / Komisija, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, 115 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

58      Be to, kadangi motyvuose turi atsispindėti, be kita ko, teisės akto adresatų suinteresuotumas gauti paaiškinimus, tas suinteresuotumas pasireiškia, pavyzdžiui, suinteresuotųjų asmenų pateiktais argumentais perkančiajai organizacijai (šiuo klausimu žr. 2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Elf Aquitaine / Komisija, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, 150–161 punktus).

59      Kaip pažymi EASA, pareiga motyvuoti taip pat turi būti vertinama atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes, visų pirma į akto turinį, nurodytų motyvų pobūdį ir asmenų, kuriems aktas skirtas, ar kitų asmenų, kurie konkrečiai ir tiesiogiai su juo susiję, interesą gauti paaiškinimų. Nereikalaujama, kad motyvuose būtų išdėstytos visos svarbios faktinės ir teisinės aplinkybės, nes tai, ar akto motyvai atitinka SESV 296 straipsnyje nustatytus reikalavimus, turi būti vertinama atsižvelgiant ne tik į jo formuluotę, bet ir į kontekstą bei atitinkamą klausimą reglamentuojančių teisės normų visumą (2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Elf Aquitaine / Komisija, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, 150 punktas ir 2013 m. liepos 11 d. Sprendimo Ziegler / Komisija, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, 116 punktas).

60      Apskritai kalbant, kiek tai susiję su Sąjungos institucijų sudaromomis viešųjų pirkimų sutartimis, viena vertus, finansinio reglamento 113 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija kiekvienam konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atrinktas, turi paaiškinti jo pasiūlymo atmetimo motyvus. Kita vertus, remiantis 113 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija visiems konkurso dalyviams, kuriems neuždrausta dalyvauti konkurse, kurių pasiūlymas atitinka viešojo pirkimo dokumentus ir kurie pateikia prašymą raštu, nurodo laimėjusio pasiūlymo savybes, santykinį pranašumą ir laimėtojo pavadinimą. Šiuo klausimu įgyvendinimo reglamento 161 straipsnio 2 dalyje pažymėta, kad „perkančioji organizacija pateikia finansinio reglamento 113 straipsnio 3 dalyje numatytą informaciją kuo skubiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 15 dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos“.

61      Finansinio reglamento 113 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir įgyvendinimo reglamento 161 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkurso dalyviams, kurie atitinka finansinio reglamento 113 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, motyvai pateikiami dviem etapais.

62      Konkrečiai kalbant, dėl vertinimo, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, reikia pažymėti, kad perkančiajai organizacijai nustatytas reikalavimas pateikti motyvus, kuriais remiantis pasiūlymas nebuvo įvertintas kaip esantis neįprastai mažos kainos, jos neįpareigoja atskleisti tikslios informacijos apie techninius ir finansinius to pasiūlymo aspektus, pavyzdžiui, pasiūlytų kainų ar išteklių, kuriuos konkurso laimėtojas siūlo pasitelkti, kad suteiktų siūlomas paslaugas. Kad pateiktų pakankamus šio konkursą laimėjusio pasiūlymo aspekto motyvus, perkančioji organizacija turi išdėstyti argumentus, kuriais remdamasi padarė išvadą, kad, viena vertus, dėl iš esmės finansinių savybių toks pasiūlymas atitinka būtent valstybės, kurioje paslaugos turės būti teikiamos, teisės aktus dėl darbuotojų atlyginimo, socialinio draudimo įmokų ir saugos ir sveikatos darbe normų laikymosi ir, kita vertus, į siūlomą kainą įtrauktos visos sąnaudos, patiriamos dėl techninių laimėjusio pasiūlymo aspektų (žr. 2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 49 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

63      Perkančioji organizacija negali apsiriboti paprastu konstatavimu viename sakinyje, kad konkursą laimėjusio pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža, arba tik pažymėti, kad buvo nuspręsta, jog taip nėra (šiuo klausimu žr. 2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 45 ir 47 punktus ir nurodytą jurisprudenciją). Perkančioji organizacija negali pagrįsti, kad pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža, tiesiog pažymėdama, kad, aptariamam konkurso dalyviui pateikus paaiškinimų, buvo nuspręsta, kad šio pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža (šiuo klausimu žr. 2013 m. spalio 15 d. Sprendimo European Dynamics Belgium ir kt. / EMA, T‑638/11, nepaskelbtas Rink., EU:T:2013:530, 64 punktą).

64      Be to, jurisprudencijoje pažymėta, kad nepakanka pateikti atskirų lentelių ar skaičiais išreikštų duomenų ir kad, nesant aiškinamųjų komentarų dėl pasiūlymų, perkančiosios organizacijos skirti balai atspindi tik atlikto įvertinimo rezultatą, tačiau negali išreikšti paties perkančiosios organizacijos įvertinimo ar glaudžios jo santraukos. Remiantis jurisprudencija, turi būti galima suprasti, kaip perkančioji organizacija gavo aptariamą rezultatą (šiuo klausimu žr. 2016 m. liepos 18 d. Sprendimo Argus Security Projects / Komisija, T‑266/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2016:415, 47–51 punktus).

65      Esant abejonių, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų, perkančioji organizacija turi išdėstyti argumentus, kuriais remdamasi nusprendė, kad, viena vertus, dėl iš esmės finansinių savybių laimėję pasiūlymai atitinka būtent valstybės, kurioje paslaugos turės būti teikiamos, teisės aktus dėl darbuotojų atlyginimo, socialinio draudimo įmokų ir saugos ir sveikatos darbe normų laikymosi ir, kita vertus, į siūlomą kainą įtrauktos visos sąnaudos, patiriamos dėl techninių laimėjusių pasiūlymų aspektų (2013 m. spalio 15 d. Sprendimo European Dynamics Belgium ir kt. / EMA, T‑638/11, nepaskelbtas Rink., EU:T:2013:530, 68 punktas).

 Dėl ieškovėms pateiktos informacijos dėl vertinimo, ar yra neįprastai mažos kainos pasiūlymų

66      Vienintelį pagrindą dėl nemotyvavimo, kiek tai susiję su įtarimu, jog laimėjusių konkurso dalyvių pasiūlymuose nurodyta kaina yra neįprastai maža, reikia nagrinėti atsižvelgiant būtent į šio sprendimo 35–65 punktuose išdėstytus argumentus.

67      Du mėnesius nuo to momento, kai 2017 m. rugpjūčio 28 d. perkančioji organizacija informavo ieškoves, kad pasibaigus vertinimo procedūrai jų pasiūlymas nebuvo atrinktas, iki 2017 m. spalio 30 d., kai buvo pareikštas ieškinys, ieškovai aiškiai kelis kartus prašė leisti susipažinti su argumentais, kuriais remdamasi perkančioji organizacija galėjo nuspręsti, kad visų trijų konkurso laimėtojų pateiktuose pasiūlymuose nurodytos kainos nėra neįprastai mažos.

68      Pirma, reikia konstatuoti, kad EASA nepateikė individualaus atsakymo į ieškovių prašymus, nors šios pateikė joms kilusias abejones pagrindžiančių konkrečių priežasčių, 2017 m. rugsėjo 6 d. rašte remdamosi, be kita ko, PayScal skelbiamais minimalių dienos įkainių statistiniais duomenimis ir interneto svetaine, kurioje skelbiama specializuota informacija apie samdomų darbuotojų atlyginimus ir darbo užmokestį, o 2017 m. rugsėjo 25 d. rašte palygindamos savo techninius įvertinimus su konkursą laimėjusių pasiūlymų įvertinimais. Remiantis šio sprendimo 63–65 punktuose nurodyta jurisprudencija, ieškovės turėjo teisę gauti paaiškinimus, atsižvelgiant į nurodytus argumentus.

69      Jeigu EASA manė, kad aspektai, kuriais buvo naudotasi ieškovėms atliekant skaičiavimus, yra netinkami, ji galėjo tai nurodyti (šiuo klausimu žr. 2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 51 punktą). Bet kuriuo atveju EASA nebuvo atleista nuo pareigos pateikti paaiškinimų.

70      Antra, išnagrinėjus informaciją, kurią EASA faktiškai pateikė ieškovėms ir kurią ji nurodė atsiliepime į ieškinį, kad patvirtintų, jog taip įvykdė pareigą motyvuoti klausimą dėl galbūt neįprastai mažų kainų, paaiškėja, kad ta informacija buvo arba nereikšminga, arba neišsami.

71      Informacija, kurią EASA pateikė ieškovėms, nebuvo susijusi su klausimu dėl neįprastai mažų kainų. 2017 m. rugsėjo 1 d. ir 15 d. atsakymuose į ieškovių prašymus buvo pateikti trijų konkurso laimėtojų pavadinimai, vertinimo ataskaitos ištrauka ir papildoma informacija apie techninį vertinimą bei bendras patvirtinimas, kad per sutarčių sudarymo procedūrą nebuvo nustatyta jokio pažeidimo. Atskleistos detalės susijusios tik su techniniais aspektais. Be to, ginčijamame sprendime, kurio išsamią kopiją ieškovės gavo 2017 m. spalio 17 d., apie kainas nekalbama. Vertinimo ataskaitoje, kurios kopija pridėta ginčijamo sprendimo priede ir į kurią tame sprendime daroma nuoroda, yra labai daug užtamsintų ištraukų ir nepateikta informacijos apie kainas ir jų sandarą. Šioje ataskaitoje pateikta bendra pastaba, kad vertintojai patikrino, ar finansiniuose pasiūlymuose nėra aritmetinių klaidų. Finansiniai įvertinimai taip pat nurodyti, tačiau nepateikta jokių paaiškinimų, o E priedas pateiktas su „finansinio pasiūlymo formos“ tekstu. Vertinimo ataskaitoje taip pat nurodyta, kad konkurso dalyviams, kurių pasiūlymai reikalavo paaiškinimo, buvo suteikta galimybė atsakyti į tokius prašymus paaiškinti. Šiuo klausimu ataskaitoje daroma nuoroda į „G priedą“, kuriame pateikta atitinkamų konkurso dalyvių apžvalga ir susirašinėjimo bei pasikeitimo informacija santrauka.

72      Vertinimo ataskaitos G priede ir įvairiuose elektroniniuose laiškuose, kurių iš dalies įslaptintos kopijos buvo pateiktos ieškovėms, iš tiesų kalbama apie neįprastai mažas kainas.

73      Taigi ieškovės gavo tipinę formą, kurioje pateikti įvairūs klausimai, taip pat apie kainas, tačiau atsakymai į juo nebuvo pateikti. Be to, G priede pateikta pastabų, kuriose nurodyta, jog visi trys konkurso laimėtojai pateikė paaiškinimus ir reikalaujamus įrodymus, tačiau Atos ir Icarus juos pateikė tik pratęsus terminą iki 2017 m. liepos 26 d., o tą dieną eKARE buvo pateikti nauji prašymai pateikti paaiškinimų.

74      Tačiau ieškovėms pateiktoje vertinimo ataskaitos kopijoje ir tos ataskaitose prieduose nieko nepasakyta apie argumentus, kuriais remdamiesi vertintojai, atsižvelgę į prašytus ir gautus paaiškinimus, nusprendė, jog visų keturių minėtų konsorciumų pasiūlymai, nepaisant iš pradžių jiems kilusių įtarimų, nebuvo neįprastai mažos kainos.

75      EASA ieškovėms taip pat pateikė elektroninius laiškus, kuriuose prašo pagrįsti kainas ir kurie 2017 m. liepos ir rugpjūčio mėn. buvo išsiųsti suinteresuotiesiems konkurso dalyviams. Visa specifinė informacija buvo įslaptinta. Šiuose dokumentuose atskleistas prašymų pagrįsti dalykas, t. y. tam tikrų profilių įkainiai, nenurodant probleminių profilių. Beje, elektroniniuose laiškuose EASA prašo įrodymų ir primena, kokių rūšių įrodymai priimtini, taip pat nurodo konkurso dalyviams, kad jie privalo įrodyti, jog laikosi socialinės apsaugos ir darbo teisės normų. Viename iš UniSystems adresuotų elektroninių laiškų EASA pabrėžia konkurso dalyvio pareigą patvirtinti, kad jis gebės taikyti pasiūlytas kainas visą pagrindų sutarties galiojimo laikotarpį.

76      Nors šiuose dokumentuose pateikta šiek tiek išsamesnės informacijos nei lakoniškas konstatavimas, šios pavienės informacijos atskleidimas yra nepakankamas, kad būtų įvykdyta pareiga motyvuoti. Pirma, šiuose dokumentuose tik pateikiama tam tikros informacijos apie EASA vykdomą procedūrą, tačiau nepateikiami jos argumentai dėl reikšmingų kainų savybių. Taigi šioje informacijoje neatskleidžiama, kokie buvo teisės akto autoriaus argumentai, kad ne tik teismas galėtų vykdyti kontrolę, bet ir suinteresuotieji asmenys susipažintų su priimtos priemonės pagrindimu, kad galėtų ginti savo teises (2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 47 punktas).

77      Antra, remiantis šio sprendimo 64 punkte nurodyta jurisprudencija darytina išvada, kad perkančioji organizacija privalo prie skaičiais arba lentelėmis išreikštos pateikiamos informacijos pridėti aiškinamuosius komentarus, leidžiančius suprasti, kaip ji gavo aptariamą rezultatą, ir suvokti nustatytą vertinimą. Vienintelis ieškovių laiku gautas komentaras dėl klausimo, ar yra galbūt neįprastai mažų kainų, vertinimo išdėstytas 2017 m. rugsėjo 15 d. rašte, kuriuo remiantis įvairiems konkurso dalyviams pateikti prašymai dėl paaiškinimų, susiję su įvairiomis temomis, o atsakymus įvertino ir patvirtino vertinimo komisija. Tokia informacija nepakankama, kad būtų įvykdyti jurisprudencijoje nustatyti reikalavimai motyvuoti.

78      EASA tvirtina, kad atskleistuose dokumentuose ieškovėms pateikta pakankamai žinių apie susiklosčiusią padėtį. Ji daro nuorodą į 2017 m. liepos 4 d. Sprendimą European Dynamics Luxembourg ir kt. / Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (T‑392/15, EU:T:2017:462, 97 punktas), kuriuo remiantis teigtina, jog žinojimas apie aplinkybes leidžia ieškovams ginčyti sprendimo pagrįstumą. Vis dėlto šiuo atveju ieškovėms atskleista dalinė informacija, nors ir suderinta, kad ją būtų galima laikyti žinojimu apie ginčijamo sprendimo priėmimo aplinkybes, yra nepakankama. Byloje, kurioje priimtas minėtas teismo sprendimas, perkančioji organizacija nusprendė, kad atrinktuose pasiūlymuose nebuvo jokių požymių, keliančių įtarimų dėl neįprastai mažos kainos. Šioje byloje pirminis neįprastai žemos kainos įtarimas neginčijamas. Ieškovės domisi, dėl kokios priežasties perkančioji organizacija nusprendė išsklaidyti pradžioje kilusias abejones. EASA galėjo nepažeisdama konfidencialumo įsipareigojimų paaiškinti, kaip visi trys konkurso laimėtojai ją įtikino, kad jų pasiūlymai yra tinkami, kaip vėliau tai padarė per ombudsmeno vykdomą procedūrą.

79      Be to, net atsižvelgiant į tam tikrų elektroninių laiškų ir vertinimo ataskaitos ištraukas, šiuo atveju atskleistuose dokumentuose nėra jokios informacijos dėl klausimo, ar į siūlomą kainą įtrauktos visos išlaidos, nulemtos laimėjusio pasiūlymo techninių aspektų, nors 2017 m. rugsėjo 25 d. rašte ieškovės aiškiai priminė, kad, remiantis jurisprudencija, pakankamuose klausimo dėl neįprastai mažos kainos motyvuose šis elementas turi būti būtinai nurodytas.

80      Trečia, reikia pripažinti, kad per ombudsmeno vykdomą procedūrą EASA pateiktoje informacijoje pateikti išsamesni argumentai, dėl kurių ombudsmenas nusprendė baigti procedūrą, nes bylą laikė išspręsta. Tiesą pasakius, jei toks paaiškinimas būtų laiku pateiktas ieškovėms, dabartinio ginčo tikriausiai būtų išvengta. Tačiau į EASA pateiktą papildomą informaciją negali būti atsižvelgta motyvuojant ginčijamą sprendimą, nes ji pateikta 2017 m. gruodžio 4 d., o ieškinys buvo pateiktas 2017 m. spalio 30 d.

81      Ketvirta, EASA negali išvengti pareigos motyvuoti remdamasi dokumentų konfidencialumu.

82      Galimybė susipažinti su dokumentais nėra vienintelis galimas būdas pranešti reikalaujamą informaciją, kad būtų galima užginčyti teisinio motyvavimo pakankamumą. Tariamas tam tikrų dokumentų konfidencialumas neužkerta kelio perkančiajai organizacijai abstrakčiau performuluoti motyvus, kuriais remdamasi ji nusprendė nepašalinti atitinkamų konkurso dalyvių iš konkurso procedūros dėl neįprastai mažų kainų.

83      Tiesa, kaip nurodo EASA, pareiga pateikti motyvus nesuteikia teisės atskleisti konfidencialią informaciją. Tačiau EASA neteigia, kad pateikus konkretų prašymą nebuvo įmanoma pateikti tinkamų motyvų perfrazuojant konfidencialius duomenis ar aiškesnius ir naudingesnius motyvus nei įslaptinti puslapiai. Nors tam tikri duomenys negali būti atskleisti, iš principo įmanoma aprašyti bent šių duomenų pobūdį ar kategoriją, kuriai jie priskiriami, ar bent pateikti procentinius dydžius, kad būtų galima aptariamas kainas palyginti su atskaitos taškais. Jurisprudencijoje pripažįstami, pavyzdžiui, tokie požymiai, kuriuos galima laikyti esminio kainos nuokrypio pagrindimu: ieškovas subrangovą samdo tik 35 % darbų, nors konkurso laimėtojas turi darbuotojų visoms užduotims atlikti; tai, kad ieškovas yra naujas rinkos dalyvis ir nežino teikiamų paslaugų dalyko, todėl pritaikė aukštesnę maržą; taip pat konkurso laimėtojo įdėtos pastangos mažinant kainą, pateikti palyginimai su panašiomis ankstesnėmis sutartimis, kiek tai susiję su kaina ir kokybe (šiuo klausimu žr. 2015 m. spalio 8 d. Sprendimo Secolux / Commission, T‑90/14, nepaskelbtas Rink.,EU:T:2015:772, 64 ir 65 punktus).

84      Tokia informacija nepakenktų su komercine paslaptimi susijusių skaičių, ankstesnių sutarčių kontrahentų pavadinimų ir kitokios jautrios informacijos konfidencialumui. Šioje byloje 2017 m. rugpjūčio 28 d. rašte EASA pati atskleidė pirmojo konkurso laimėtojo „svertinį finansinį įvertinimą“. Jei dėl tos priežasties šis įvertinimas nebuvo priskirtas prie duomenų, kuriuos ji laikė konfidencialiais, kyla klausimas, kodėl ieškovėms nebuvo pateiktas antrą ir trečią vietą užėmusių konkurso laimėtojų „svertinis finansinis įvertinimas“. EASA privalėjo atsižvelgti tiek į skaidrumo, tiek į įmonių teisėtų komercinių interesų apsaugos bei sąžiningos konkurencijos principus. Pasak jurisprudencijos, šie tikslai turi būti derinami tarpusavyje, kad būtų užtikrintas nuoseklus finansinio reglamento ir 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331) taikymas (šiuo klausimu žr. 2017 m. gruodžio 14 d. Sprendimo Evropaïki Dynamiki / Parlamentas, T‑136/15, EU:T:2017:915, 67 punktas ir nurodyta jurisprudencija).

85      Konkrečiai šiuo atveju EASA neteigia, kad ji neturėjo galimybės per tinkamą terminą suformuluoti paaiškinimų, kurie būtų bent panašūs į tuos, kuriuos galiausiai ombudsmeno raginama pateikė 2017 m. gruodžio 4 d., ir kurių akivaizdžiai nelaikė konfidencialiais. Iki tos datos EASA nedėjo jokių pastangų, kad suformuluotų reikalaujamus kriterijus tenkinančius motyvus. Ji visiškai susikoncentravo į dokumentų atskleidimą ir konfidencialumą, nemanydama esant reikalinga pateikti paaiškinimų.

86      Tačiau 2017 m. gruodžio 4 d. rašte EASA nuosekliai ir išsamiau išdėstė vertinimo procedūrą. Tame rašte ji, be kita ko, paaiškino, kad jos pirminės abejonės dėl tam tikrų dienos įkainių buvo išsklaidytos pateikus skaičiavimo formules, gautų mokėjimų patvirtinimus, sąskaitas faktūras, nuorodas į sutartis dėl panašiomis aplinkybėmis teiktų paslaugų ir deklaracijas dėl taikytinų teisės aktų laikymosi. Be to, tame rašte EASA paaiškino, kad 2017 m. rugsėjo 6 d. rašte ieškovės nepateikė pakankamai tvirtų duomenų ir įrodymų, kuriais remiantis būtų galima atmesti tris pirmąsias vietas užėmusius pasiūlymus.

87      Tuo remiantis darytina išvada, kad 2017 m. gruodžio 4 d. atsakyme, kurį ombudsmenas pripažino nuodugnesniu, geresniu ir išsamesniu, EASA pateikė įrodymų, jog buvo įmanoma pateikti išsamesnį motyvavimą nenaudojant saugomos informacijos ar duomenų. Klausimas, ar 2017 m. gruodžio 4 d. pateiktas motyvavimas būtų buvęs pakankamas, nėra šios bylos dalykas. Siekiant įrodyti proceso klaidą, kuri būtina norint panaikinti ginčijamą sprendimą, pakanka konstatuoti, kad buvo įmanoma laiku pateikti tinkamą paaiškinimą, tačiau jis nebuvo pateiktas per tinkamą terminą.

88      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia pritarti vieninteliam pagrindui dėl ginčijamo sprendimo motyvavimo nepakankamumo, kiek tai susiję su priežastimis, lėmusiomis perkančiosios organizacijos sprendimą, kad laimėjusiuose pasiūlymuose nurodytos kainos nebuvo neįprastai mažos. Todėl reikia konstatuoti, kad dėl to, jog EASA nesilaikė ginčijamam sprendimui taikomų esminių procedūros reikalavimų, tas sprendimas turi būti panaikintas, nesant reikalo kelti klausimą, ar EASA suklydo pripažindama, jog laimėjusiuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebuvo neįprastai mažos (šiuo klausimu žr. 2017 m. vasario 2 d. Sprendimo European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija, T‑74/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:55, 53 punkt ir nurodytą jurisprudenciją).

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

89      Pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi EASA bylą pralaimėjo, iš jos priteisiamos bylinėjimosi išlaidos pagal ieškovių pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

1.      Panaikinti 2017 m. rugpjūčio 28 d. Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sprendimą atmesti ieškovių konsorciumo pateiktą pasiūlymą pagal kvietimą teikti paraiškas EASA.2017.HVP.08 dėl IT programų ir infrastruktūros valdymo paslaugų Kelne (Vokietija) viešojo pirkimo sutarties ir sudaryti sutartį su kitais trimis konkurso dalyviais pagal pakopinį mechanizmą.

2.      Priteisti iš EASA bylinėjimosi išlaidas.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Paskelbta 2019 m. rugsėjo 10 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: prancūzų.