Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van koophandel Brussel (Belgia) on esittänyt 28.4.2011 - Euroopan unioni, edustajanaan Euroopan komissio v. Otis NV ym.

(Asia C-199/11)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank van koophandel Brussel

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Euroopan unioni, edustajanaan Euroopan komissio

Vastaajat:     Otis NV

    Kone Belgium NV

    Schindler NV

    ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV

    General Technic-Otis Sàrl

    Kone Luxembourg Sàrl

    Schindler Sàrl

    ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Ennakkoratkaisukysymykset

1) a)    Perustamissopimuksen 282 artiklassa, josta on tullut SEUT [3]35 artikla, määrätään, että unionia edustaa komissio; - yhtäältä SEUT 335 artiklan ja toisaalta varainhoitoasetuksen 103 ja 104 artiklan mukaan toimielinten toimintaan liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä unionia edustaa kukin toimielin, mistä on se mahdollinen seuraus, että nämä toimielimet voivat esiintyä oikeudenkäynneissä, yksinomaisesti tai ei; - on selvää, että jos urakoitsijat ym. maksattavat kartellin seurauksena ylisuuria hintoja, tämä kuuluu käsitteen "petos" piiriin; - Belgian kansallisessa oikeusjärjestyksessä noudatetaan lex specialis generalibus derogat -periaatetta; - eikö siten ole niin, että siinä määrin kuin tätä oikeusperiaatetta sovelletaan myös unionin oikeudessa, aloitteenteko kanteiden nostamiseksi kuului kyseisille toimielimille (lukuun ottamatta tapauksia, joissa komissio itse oli hankintaviranomainen)?

1) b)    (Toissijainen kysymys) Eikö komission olisi pitänyt vähintäänkin saada toimielimiltä edustusvaltuutus niiden intressien suojelemiseen oikeudessa?

2) a)    Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa taataan jokaiselle oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja vahvistetaan siihen liittyvä periaate, että kukaan ei voi olla tuomari omassa asiassaan; - sopiiko tämän periaatteen kanssa yhteen se, että komissio esiintyy ensin kilpailuviranomaisena ja katsoo moitteen kohteena olevan menettelyn eli kartellin muodostamisen rikkovan perustamissopimuksen 81 artiklaa, josta on tullut SEUT 101 artikla, suoritettuaan itse menettelyn tutkinnan ja määrää tästä seuraamuksia, minkä jälkeen komissio seuraavassa vaiheessa valmistelee kansallisessa tuomioistuimessa käytävää vahingonkorvausoikeudenkäyntiä ja päättää nostaa kanteen, vaikka sama komission jäsen vastaa molemmista, toisiinsa liittyvistä kysymyksistä ja vallankin koska asiaa käsittelevä kansallinen tuomioistuin ei voi poiketa komission antamasta seuraamuspäätöksestä?

2) b)    (Toissijainen kysymys) Jos vastaus kysymykseen 2) a) on myöntävä (menettely [sopii] yhteen tämän periaatteen kanssa), miten oikeudenvastaisen menettelyn (kartellin muodostamisen) vuoksi vahinkoa kärsinyt taho (komissio ja/tai toimielimet ja/tai unioni) voi unionin oikeuden mukaan vaatia korvausta, mikä myös on sen perusoikeus?

____________