Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van koophandel Brussel (Belgicko) 28. apríla 2011 - Európska únia, v zastúpení: Európska Komisia/Otis NV a i.

(vec C-199/11)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van koophandel Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Európska únia, v zastúpení: Európska Komisia

Žalované: Otis NV

Kone Belgium NV

Schindler NV

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV

General Technic-Otis Sàrl

Kone Luxembourg Sàrl

Schindler Sàrl

ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Prejudiciálne otázky

1a)    Zmluva v článku 282, teraz v článku [3]35, stanovuje, že Úniu zastupuje Komisia; - Jednak článok 335 ZFEÚ a jednak články 103 a 104 rozpočtových pravidiel stanovujú, že dotknuté inštitúcie v administratívnych otázkach, ktoré sa týkajú ich fungovania, zastupujú Úniu s možným následkom, že tieto inštitúcie, či už výlučne, alebo nie, môžu vystupovať pred súdom; - je nepochybné, že dosiahnutie vyplatenia privysokej ceny zo strany dodávateľov atď. ako dôsledok vytvorenia kartelu spadá pod pojem "podvod"; - v belgickom práve platí zásada lex specialis generalibus derogat; - v prípade, že táto právna zásada je uplatniteľná aj v práve Únie, neprislúcha, dotknutým inštitúciám vyvinúť iniciatívu na podanie žalôb (okrem prípadov, v ktorých bola samotná Komisia obstarávateľom)?

1b)    (Subsidiárne položená otázka) Nemala mať Komisia prinajmenšom splnomocnenie inštitúcií na zastupovanie, aby mohla na súde zastávať ich záujmy?

2a)    Článok 47 Charty základných práv Európskej únie a článok 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach zaručujú všetkým osobám právo na spravodlivý proces a s tým súvisiacu zásadu, že nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci. Je zlučiteľné s touto zásadou, že Komisia v prvej fáze vystupuje ako verejný obstarávateľ a za vytýkané správanie, teda vytvorenie kartelu ako porušenie článku 81 [ES], teraz článku 101 [ZFEÚ], ukladá sankciu po tom, ako v tomto konaní sama viedla vyšetrovanie, aby následne v druhej fáze pripravila konanie o náhradu škody na vnútroštátnom súde a rozhodla o podaní žaloby, zatiaľ čo ten istý člen Komisie nesie zodpovednosť za obidve záležitosti, ktoré sú spojené, a to o to viac, že sa vnútroštátny súd, ktorému bola vec predložená, nemôže odchýliť od rozhodnutia o uložení sankcie?

2b)    (Subsidiárne položená otázka) V prípade kladnej odpovede na otázku 2a), keď teda ide o nezlučiteľnosť, akým spôsobom môže v takom prípade podľa práva Únie poškodený (Komisia a/alebo inštitúcie a/alebo Únia) v dôsledku protiprávneho konania (vytvorenie kartelu) uplatniť svoj nárok na náhradu škody, ktorý je tiež základným právom?

____________