Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Благоевград (България) на 16 февруари 2021 година – MV - 98 / Началник на отдел „Оперативни дейности“ – гр. София в главна дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Национална агенция за приходите

(Дело C-97/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Благоевград

Страни в главното производство

Жалбоподател: MV - 98

Ответник: Началник на отдел „Оперативни дейности“ – гр. София в главна дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Национална агенция за приходите

Преюдициални въпроси

1.    Следва ли член 273 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност и член 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като тази в главното производство, по силата на която могат да се кумулират административно производство за прилагане на принудителна административна мярка и административнонаказателно производство за налагане на имуществена санкция за едно деяние срещу същото лице, изразяващо се в нерегистриране и отчитане на продажба на стоки чрез издаване на документ за продажбата?

1.1.    При утвърдителен отговор, следва ли член 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност и член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като тази в главното производство, по силата на която могат да се кумулират административно производство за прилагане на принудителна административна мярка и административнонаказателно производство за налагане на имуществена санкция за едно деяние срещу същото лице, изразяващо се в нерегистриране и отчитане на продажба на стоки чрез издаване на документ за продажбата, при положение че не установява същевременно задължение за компетентните за провеждане на двете производства органи и за съдилищата да следят за ефективно прилагане на принципа на пропорционалност с оглед на общата тежест на кумулираните мерки спрямо тежестта на конкретното нарушение?

2.    Ако приложимостта на член 50 и член 52, параграф 1 от Хартата не бъде потвърдена в настоящия случай, следва ли член 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност и член 49, параграф 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като тази на член 186, алинея 1 от ЗДДС [Закон за данък върху добавената стойност], която за едно деяние спрямо същото лице, изразяващо се в нерегистриране и отчитане на продажба на стоки чрез издаване на документ за продажбата, предвижда, наред с налагането на имуществена санкция по член 185, алинея 2 от ЗДДС, прилагане на принудителна административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни?

3.    Следва ли член 47, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че допуска мерки, въведени от националния законодател, за да гарантират интереса по член 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, като предварителното изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни в защита на презюмиран публичен интерес, спрямо което защитата пред съд е сведена до преценка за насрещен съпоставим частен интерес.

____________

1 OB 2006, L 347, стр. 1;Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7