Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. janvārī iesniedza Tallinna Halduskohus (Igaunija) – Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet

(Lieta C-51/21)

Tiesvedības valoda – igauņu

Iesniedzējtiesa

Tallinna Halduskohus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Aktsiaselts M.V.WOOL

Atbildētājs: Põllumajandus- ja Toiduamet

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 2073/2005 1 3. panta 1. punktā un I pielikuma 1. nodaļas tabulas 1.2. punktā norādītais otrais mikrobioloģiskais kritērijs “nav konstatēts 25 g”, ņemot vērā šo direktīvu un sabiedrības veselības aizsardzību, kā arī ar Regulām Nr. 178/2002 2 un Nr. 882/2004 3 izvirzītos mērķus, ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja pārtikas nozares dalībnieks nav varējis pietiekami pārliecināt kompetento iestādi, ka lietošanai gatavos produktos, kas var veicināt L. monocytogenes augšanu, izņemot produktus, kas paredzēti zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem mērķiem, to derīguma termiņā netiks pārsniegts rādītājs 100 cfu/g, tad arī attiecībā produktiem, kas laisti tirgū to derīguma termiņā, katrā ziņā attiecas mikrobioloģiskais kritērijs “nav konstatēts 25 g”?

2)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša: vai Regulas Nr. 2073/2005 3. panta 1. punktā un I pielikuma 1. nodaļas tabulas 1.2. punktā norādītais otrais mikrobioloģiskais kritērijs “nav konstatēts 25 g”, ņemot vērā šo direktīvu un sabiedrības veselības aizsardzību, kā arī ar Regulām Nr. 178/2002 un Nr. 882/2004 izvirzītos mērķus, ir jāinterpretē tādējādi, ka neatkarīgi no tā, vai pārtikas nozares dalībnieks spēj pietiekami pārliecināt kompetento iestādi, ka pārtikas produktā tā derīguma laikā netiks pārsniegts rādītājs 100 cfu/g, uz šo pārtikas produktu tad attiecas divi alternatīvi mikrobioloģiskie kritēriji, proti, 1) kamēr pārtikas produkts atrodas ražotāja kontrolē – kritērijs “nav konstatēts 25 g”, un 2) pēc tam, kad pārtikas produkts vairs neatrodas ražotāja kontrolē – kritērijs “100 cfu/g”?

____________

1     Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV 2005, L 338, 1. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV 2002, L 31, 1. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV 2004, L 165, 1. lpp.).