Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Halduskohus (Estónsko) 28. januára 2021 – Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet

(vec C-51/21)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tallinna Halduskohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Aktsiaselts M.V.WOOL

Žalovaný: Põllumajandus- ja Toiduamet (predtým Veterinaar- ja Toiduamet)

Prejudiciálne otázky

Má sa druhé mikrobiologické kritérium „Neprítomnosť v 25 g“ uvedené v článku 3 ods. 1 a v bode 1.2 tabuľky v prílohe I kapitole 1 nariadenia č. 2073/20051 s prihliadnutím na toto nariadenie a ochranu verejného zdravia, ako aj ciele sledované nariadeniami č. 178/20022 a 882/20043 vykladať v tom zmysle, že ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nebol schopný dostatočne preukázať príslušnému orgánu, že potraviny na priamu spotrebu schopné podporovať rast L. monocytogenes, okrem tých, ktoré sú určené pre dojčatá a na osobitné medicínske účely, nepresiahnu limit 100 KTJ/g počas ich uchovateľnosti, potom aj pre produkty uvedené na trh počas ich uchovateľnosti v každom prípade platí mikrobiologické kritérium „Neprítomnosť v 25 g“?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Má sa druhé mikrobiologické kritérium „Neprítomnosť v 25 g“ uvedené v článku 3 ods. 1 a v bode 1.2 tabuľky v prílohe I kapitole 1 nariadenia č. 2073/2005 s prihliadnutím na toto nariadenie a ochranu verejného zdravia, ako aj ciele sledované nariadeniami č. 178/2002 a 882/2004 vykladať v tom zmysle, že bez ohľadu na to, či je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku schopný dostatočne preukázať príslušnému orgánu, že potravina počas jej uchovateľnosti nepresiahne limit 100 KTJ/g, potom pre túto potravinu platia dve alternatívne mikrobiologické kritériá, a to 1. kým sa potravina nachádza pod kontrolou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, kritérium „Neprítomnosť v 25 g“ a 2. po tom, ako sa potravina dostala spod kontroly prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, kritérium „100 KTJ/g“?

____________

1 Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 2005, s. 1).

2 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 2002, s. 1; Mim. vyd. 15/006, s. 463).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 293, 2013, s. 1; Mim. vyd. 03/045, s. 200).