Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bolgarija) 6. aprila 2021 – „AGRO – EKO 2013“ EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

(Zadeva C-217/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: „AGRO – EKO 2013“ EOOD

Tožena stranka: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali izraz „plačilo“, ki je uporabljen v členu 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/20131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, pomeni konec postopka, ki se je začel na podlagi zahtevka za plačilo?

Ali ima dejanski prejem zneska, ki ga je zahteval imetnik kmetijskega gospodarstva, enak pomen kot pozitivna odločitev plačilne agencije o vlogi za aktiviranje plačilnih pravic oziroma ali neizplačilo denarnih zneskov ob objavi izplačil za zadevni ukrep predstavlja zavrnitev uveljavljanih plačilnih pravic, če oseba ni bila obveščena o nadaljevanju postopka z novimi preverjanji?

Ali rok iz člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike zavezuje države članice, da preverjanje pogojev za upravičenost do podpore opravijo pred iztekom tega roka, in ali je mogoče to preverjanje nadaljevati le izjemoma?

Ali nespoštovanje roka iz člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike predstavlja zavrnitev izplačila pomoči zaradi molka organa, če imetnik kmetijskega gospodarstva ni bil obveščen o izvedbi dopolnilnih preverjanj in o tem ne obstaja noben pisen dokument?

____________

1 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 2013, L 347, str. 549).