Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Португалия), постъпило на 29 март 2021 г. — VX/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-224/21)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: VX

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 63 ДФЕС предвид разпоредбата на член 65, параграф 1 от същия договор, да се тълкува в смисъл, че не допуска данъчен режим на държава членка за пряко облагане на доходите на лицата, при който по отношение на чуждестранни данъчнозадължени лица и по отношение на печалбите от продажба на недвижими имоти с местонахождение в посочената държава членка, едновременно съществуват два правни режима, като при единия (i) се прилага фиксирана специална пропорционална ставка от 28 % върху общата сума на печалбата (tax base), която се изчислява по общите правила на начисляване (количествено определяне, quantum), а при другия (ii) се прилага режимът за местните лица, при който след като се изчисли по същите общи правила, печалбата се взема предвид наполовина (50 %) и задължително се извършва кумулиране (чрез прибавяне, събиране) на тази печалба (посочените 50 % от нея) с останалите доходи, получени в световен мащаб за същата година от това данъчнозадължено лице, като по този начин се изчислява приложимата ставка към целия доход по обща таблица, приложима за местните лица (в която ставките, по прогресивна скала, се движат от 14,5 % до 48 %, към които може да се прибави ставка от максимум 5 %, ако общият доход надвишава определени прагове), като тази ставка по отношение на чуждестранни лица се прилага само за въпросните доходи, т.е. печалбите от продажби на недвижими имоти, взети предвид наполовина (докато за местните лица така изчислената ставка се прилага за този и останалите доходи през годината)?

Следва да се отбележи, че изборът на един от двата възможни режима се прави от чуждестранното данъчнозадължено лице в декларацията за доходите, която задължително подава в държавата членка (Португалия), като това задължение е налице във всички случаи — независимо дали е избрало облагане по общия режим на чуждестранните данъчнозадължени лица (посочени в (i) по-горе) или е избрало облагане по режима на местните лица (посочено в (ii) по-горе) — и в тази декларация трябва да посочи една от тези две възможности. Трябва да се има предвид, че задължението за подаване на декларация за чуждестранните лица (декларация за доходите, образец 3), съществува още преди изменението на законодателството, с което в официалния образец на тази декларация се добавя възможността да се избере режимът на местните лица. Следва да се отбележи също, че като избира облагане по режима на местните лица, чуждестранното лице е длъжно да посочи (в същата декларация) общия размер на доходите си за годината в световен мащаб.

Трябва ли член 63 ДФЕС предвид разпоредбата на член 65, параграф 1 от същия договор, да се тълкува в смисъл, че не допуска данъчен режим на държава членка за пряко облагане на доходите на физическите лица, при който, докато в случаите на (a) местни лица облагането задължително включва печалбите, намалени на 50 % (tax base) заедно с останалите доходи в световен мащаб, получени за същата година от данъчнозадълженото лице (без възможност за opting out), като по този начин се изчислява глобалният годишен доход на местното лице, към който се прилагат прогресивни ставки по скала, посочена в общата таблица (и след това приспадания/разходи с оглед на личното положение), а в случай на (b) чуждестранни лица при облагането на печалби от недвижими имоти се прилага фиксирана специална ставка върху всички печалби (tax base) (след изчисляване на стойността на тези печалби по същите правила, приложими за местните лица)?

Следва да се отбележи, че по буква (a) прогресивните ставки са между 14,5 % и 48 %, като към максималната пределна ставка може да се добави ставка от най-много 5 %, ако общият доход надвишава определени прагове, докато по буква (b) специалната ставка е 28 %.

____________